Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Departament de Corda

Instrument

 • Conèixer els instruments de la família de la corda fregada, les seves particularitats i la seva història breu.
 • Conèixer les diferents parts de l’instrument.
 • Adquirir hàbits correctes de manteniment de l’instrument.

Cos

 • Adquirir uns hàbits d’higiene adequats per tocar l’instrument.
 • Aconseguir una actitud corporal equilibrada, flexible i tonificada, reforçant les parts més dèbils, fent que es permeti la correcta col·locació de l’instrument.
 • Tenir consciència de les diferents parts del cos i les seves funcions a l’hora de manipular i tocar l’instrument.
 • Aprendre tècniques d’escalfament i relaxació per a la prevenció de tensions musculars i altres lesions.

Hàbits i comportament

 • Amb el suport de les famílies, aprendre i instaurar bons hàbits d’estudi.
 • Adquirir un comportament adequat dins del conservatori i dins de l’aula.
 • Respectar el material col·lectiu i propi.
 • Mantenir una relació respectuosa amb el/la professor/a i els/les companys/es.
 • Adquirir l’hàbit de la puntualitat.
 • Prendre consciència de la importància d’assistir i participar en les audicions i avaluacions tant com a intèrpret com a oient.

Aspectes tècnics

 • Aprendre amb una metodologia adequada.
 • Aprendre uns hàbits d’estudi correctes i estables que incloguin: sentit autocrític, capacitat de superació, valoració de treball ben realitzat, responsabilitat, autocontrol i autoestima.
 • Conèixer el protocol de l’escenari.

Aspectes musicals

 • Adquirir coneixements referents a estil, forma, funcions d’harmonia, caràcter i fraseig.
 • Desenvolupar la pràctica de tocar en grup.
 • Aplicar els coneixements de llenguatge musical a la pràctica de l’instrument. 
 • Adquirir tècniques per a la lectura a vista.
 • Desenvolupar la memòria en funció d’una millor comprensió de l’obra musical.

Professors violí

Sergi Claret i Alegre

Sergi Claret i Alegre

Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Ariadna Gabarrell i Gratal

Ariadna Gabarrell i Gratal

Cap de Departament de corda | Violí
Jesús Lira i Diemeke

Jesús Lira i Diemeke

Violí
Eszter Schütz

Eszter Schütz

Cap de Departament de Música Antiga | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí

Professors viola

Joan Fèlix i Riera

Joan Fèlix i Riera

Viola
Laia Martí i Torné

Laia Martí i Torné

Coordinadora de Nivell Elemental | Viola

1er curs

 • Obtenir coneixements de com cuidar l’instrument.
 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i per a què serveixen.
 • Introduir el pizzicato de la mà dreta i esquerra.
 • Familiaritzar-se amb la tècnica bàsica de l’arc.
 • Introduir el concepte d’arc amunt i arc avall.
 • Introduir la lectura de la clau de l’instrument.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Coneixement del nom de les 4 cordes. 
 • Lectura de notes sobre partitura a gran escala
 • Adquirir el coneixement de les diferents parts de l ‘arc (taló, meitat, i punta).
 • Pizzicatto amb les dues mans.
 • Descobriment de les notes harmòniques.
 • Sensibilització a l’afinació de les notes.
 • Saber destensar l ‘arquet quan acabi d ‘estudiar o de tocar.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis petits.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

2n curs

 • Introducció del concepte i consciència d’afinat i desafinat, desenvolupar la capacitat de corregir l’afinació.
 • Introduir la coordinació entre ambdues mans.
 • Dominar el concepte d’arc amunt i arc avall.
 • Introduir el concepte de distribució d’arc.
 • Realització de dinàmiques.
 • Desenvolupar la lectura de la clau de l’instrument.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits. 
 • Iniciació a la 4a posició. 
 • Exercicis de canvis de posició a (1a posició- 4a posició- 1a posició, etc).
 • Iniciació a les extensions entre 1r i 2n dit. 
 • Escala de re major 2 octaves 
 • Lectura a vista simple. 

3r curs

 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Adquirir una posició i moviment eficaç de la mà esquerra
 • Adquirir una bona capacitat de la lectura de les obres treballades.
 • Iniciar la lectura a vista.
 • Iniciar la 3a i 2a posició.
 • Desenvolupar el concepte de distribució d’arc: meitat inferior, meitat superior, mig d’arc.
 • Introduir cops d’arcs diferents com: detaché, legato, martellé.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Saber tocar dobles cordes amb cordes a l’aire.
 • Conèixer els harmònics naturals.
 • Aprendre a tocar amb altres veus.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • L ‘alumne/a ja domina l ‘escala de do de 2 octaves, amb arcs diferents. Comença l’escala de sol major en 2 octaves (1a i 4a posició).
 • Afegim una octava a l ‘escala de do major, sempre amb diferents arcs. Comencem l’escala de do major de 3 octaves. Escala de re major amb extensions sobre 2 octaves. 
 • L ́alumne/a ha d’entendre com funciona el violoncel.
 • Per alguns alumnes, aparició del “vibrat” - Utilització del vibrat. Recerca del so del violoncel. 
 • Lectura a vista una mica més avançada que durant el curs anterior.
 • Adquirir una postura adequada al nivell. 
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

4t curs

 • Desenvolupar la capacitat del concepte d’afinació amb més autonomia.
 • Introduir diferents Claus a la lectura de l’instrument (viola).
 • Desenvolupar la lectura a vista amb text senzill.
 • Desenvolupar la posició de la mà esquerra, 3a posició fixa.
 • Familiaritzar-se amb el vibrat.
 • Introduir els coneixements d’afinar l’instrument.
 • Desenvolupar la distribució d’arc: punta, taló...
 • Desenvolupar cops arcs diferents com: detaché, legato, martellé
 • Entendre i saber tocar escales i arpegis que combinin els diferents cops d’arcs assolits.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.
 • Dominar l’escala de do de 3 octaves, l ‘escala de sol de 2 octaves, l ‘escala de re de 2 octaves amb extensions. 

5è curs

 • Practicar la lectura de diferents Claus de l’instrument (clau de fa i clau de do en 4a).
 • Desenvolupar la lectura a vista amb text mes complex.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la correcta col·locació de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Utilitzar les diferents parts de l’arc i perfeccionar la distribució d’aquest.
 • Introduir la pràctica d’afinar l’instrument.
 • Desenvolupar els diferents cops d’arc, utilitzar les diferents parts de l’arc i treballar la distribució d’aquest.
 • Desenvolupar la velocitat de la mà esquerra: iniciació de trinats i ornaments.
 • Entendre i saber tocar escales i arpegis que combinin els diferents cops d’arcs assolits.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

6è curs

 • Dominar la lectura de diferents claus de l’instrument (viola).
 • Adquirir una bona capacitat de lectura a vista i desenvolupar la lectura musical.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la correcta col·locació de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Adquirir coneixements i pràctica per afinar l’instrument sense ajuda del professor.
 • Demostrar una sensibilitat a l’hora d’interpretar obres.
 • Entendre i saber tocar les escales i exercicis que combinin els diferents patrons d’esquemes de la mà esquerra. Desenvolupar la velocitat.
 • Desenvolupar els diferents cops d’arc, utilitzar les diferents parts de l’arc i treballar la distribució d’aquest.
 • Adquirir el repertori adequat al nivell tant de qualitat com de quantitat.
 • Introducció de les posicions adequades al nivell.
 • Desenvolupar el vibrat.
 • Ampliar els coneixements de les dobles cordes.
 • Potenciar la memòria com a eina interpretativa.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.
 • Iniciació a la posició de polze al final del curs. 
 • Afinació de l’instrument.

Professorat

Stanislava Stoyanova Ivanova

Stanislava Stoyanova Ivanova

Contrabaix

1r curs

 • Obtenir coneixements de com cuidar l’instrument.
 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i per a què serveixen.
 • Introduir el pizzicato de la mà dreta i esquerra.
 • Familiaritzar-se amb la tècnica bàsica de l’arc.
 • Introduir el concepte d’arc amunt i arc avall.
 • Introduir la lectura de la clau de l’instrument.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis petits.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

2n curs

 • Introducció del concepte i consciència d’afinat i desafinat, desenvolupar la capacitat de corregir l’afinació.
 • Introduir la coordinació entre ambdues mans.
 • Introduir la col·locació de tota la mà esquerra.
 • Dominar el concepte d’arc amunt i arc avall.
 • Introduir el concepte de distribució d’arc. 
 • Conèixer els harmònics naturals de la meitat de la corda.
 • Desenvolupar la lectura de la clau de l’instrument.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

3r curs

 • Adquirir el concepte  i consciència d’afinat i desafinat i desenvolupar la capacitat de corregir l’afinació.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Adquirir una posició i moviment eficaç de la mà esquerra. Perfeccionar el 4t dit.
 • Adquirir una bona capacitat de la lectura de les obres treballades.
 • Iniciar la lectura a vista.
 • Desenvolupar el concepte de distribució d’arc: meitat inferior, meitat superior, mig d’arc.
 • Introduir cops d’arcs diferents com: detaché, legato, martellé.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Saber tocar dobles cordes amb cordes a l’aire.
 • Conèixer els harmònics naturals.
 • Aprendre a tocar amb altres veus.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

4t curs

 • Desenvolupar la capacitat del concepte d’afinació amb més autonomia.
 • Desenvolupar la lectura a vista amb text senzill.
 • Familiaritzar-se amb el vibrat.
 • Introduir els coneixements d’afinar l’instrument.
 • Desenvolupar la distribució d’arc: punta, taló...
 • Desenvolupar cops arcs diferents com: detaché, legato, martellé
 • Entendre i saber tocar escales i arpegis que combinin els diferents cops d’arcs assolits.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

5è curs

 • Practicar la lectura en clau de fa.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la correcta col·locació de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Utilitzar les diferents parts de l’arc i perfeccionar la distribució d’aquest.
 • Introduir la pràctica d’afinar l’instrument.
 • Desenvolupar els diferents cops d’arc, utilitzar les diferents parts de l’arc i treballar la distribució d’aquest.
 • Desenvolupar la velocitat de la mà esquerra: iniciació trinats i ornaments.
 • Entendre i saber tocar escales i arpegis que combinin els diferents cops d’arcs assolits.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

6è curs

 • Adquirir una bona capacitat de lectura a vista i desenvolupar la lectura musical.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la correcta col·locació de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Adquirir coneixements i pràctica per afinar l’instrument sense ajuda del professor.
 • Demostrar una sensibilitat a l’hora d’interpretar obres.
 • Entendre i saber tocar les escales i exercicis que combinin els diferents patrons d’esquemes de la mà esquerra. Desenvolupar la velocitat.
 • Desenvolupar els diferents cops d’arc, utilitzar les diferents parts de l’arc i treballar la distribució d’aquest.
 • Adquirir el repertori adequat al nivell tant de qualitat com de quantitat.
 • Introducció de les posicions adequades al nivell.
 • Desenvolupar el vibrat.
 • Ampliar els coneixements de les dobles cordes.
 • Potenciar la memòria com a eina interpretativa.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

Professorat

Toni Guerrero i Guitart

Toni Guerrero i Guitart

Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

1r curs

 • Conèixer les parts de l’instrument.
 • Adquirir una bona posició del cos envers l’instrument adient al nivell.
 • Executar exercicis de pressionar les cordes als trasts.
 • Executar exercicis de pulsació dits índex i mig adients al nivell.
 • Introduir la pulsació del dit polze.
 • Conèixer les notes de la primera posició de les tres primeres cordes sense alteracions.
 • Conèixer les notes de la 4a i 5a corda a l’aire.
 • Interpretar cançons i melodies adients al nivell.

2n curs

 • Adquirir una bona posició del cos envers l’instrument adient al nivell.
 • Conèixer les notes de la 4a corda en la primera posició.
 • Executar exercicis de mecanismes de la mà esquerra (dits 1, 2, 3, 4) adients al nivell.
 • Executar exercicis de pulsació mà dreta (dits p, i , m) adients al nivell.
 • Interpretar melodies obres i estudis adients al nivell.

3r curs

 • Adquirir una bona posició del cos envers l’instrument adient al nivell.
 • Conèixer les notes de la 5a i 6a corda en la primera posició.
 • Executar exercicis de pulsació dits i, m alhora; i arpegis amb els dits p, i, m.
 • Executar exercicis de mecanismes de mà esquerra (dits 1, 2, 3, 4) adients al nivell.
 • Introduir lligats mà esquerra. Dits 1, 2, 3, 4 amb cordes a l’aire.
 • Introduir la segona posició.
 • Conèixer els acords de Sol, la m, Do, Mi; amb les 4 primeres cordes.
 • Interpretar obres i estudis adients al nivell.

4t curs

 • Adquirir una bona posició del cos envers l’instrument adient al nivell.
 • Executar exercicis de pulsació i arpegis mà dreta (dits p, i, m, a) adients al nivell.
 • Executar mecanismes mà esquerra adients al nivell.
 • Consolidar lligats mà esquerra dits 1, 2, 3 ,4 amb cordes a l’aire; i introduir lligats dits 1, 2 ; 1, 3.
 • Consolidar la 2a posició i introduir la 5a posició.
 • Introduir mitges celletes.
 • Introduir les formes dels acords C, A, G, E, D.
 • Interpretar obres i estudis adients al nivell.

5è curs

 • Executar exercicis de pulsació i arpegis mà dreta (dits p, i, m, a) adients al nivell.
 • Executar mecanismes mà esquerra adients al nivell.
 • Consolidar lligats mà esquerra dits 1, 2; 1, 3, i introduir lligats dits 1, 4.
 • Consolidar la 5a posició, introduir la 7a posició.
 • Consolidar les mitges celletes, i introduir celletes fins la 5a corda.
 • Consolidar les formes dels acords C, A, G, E, D; i introduir acords amb mitja celleta.
 • Començar a llegir estudis i obres del llistat de les proves d’accés al Grau Professional.
 • Interpretar obres i estudis adients al nivell.

6è curs

 • Executar exercicis de pulsació i arpegis mà dreta (dits p, i, m, a) adients al nivell.
 • Executar mecanismes mà esquerra adients al nivell.
 • Consolidar lligats dits 1, 4; i introduir lligats amb els dits 2, 4 ; 2, 3 ; 3, 4.
 • Consolidar 7a posició.
 • Consolidar celletes fins la 5a corda, i introduir celletes amb les sis cordes.
 • Consolidar acords amb mitja celleta, i introduir acords amb celleta sencera.
 • Interpretar obres i estudis adients al nivell.
 • Preparar i interpretar el repertori d’obres i estudis per la prova d’accés al Grau Professional.

Professora

Melani Molina Villota

Melani Molina Villota

Arpa

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

La formació instrumental al Conservatori de Girona durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

1r i 2n curs

Paul Rolland: String in action volum 1

Villarreal: Con l'arco*

Denes-Lanyi: Hegedüiskola volum 1 **

Joan Alfaràs: Stradivarius volum 1**

Kathy & David Blackwell: Fiddler Time  Joggers

Kathy & David Blackwell: Fiddle Time Scales 1

Géza Szilvay: Color of String

Ichiro Suzuki: Volum 1,2**

Laia Martí: El violí sona (CD)

Eta Cohen: Starting Right**

Doris Gazda: String Town tunes* (CD)

Paul de Keyser: Violin Playtime Studies

Paul de Keyser & Fanny Waterman: The Young Violinist’s repertoire Book 1**

Cofalik  & Twaedowski: Zoo** 

3r i 4t curs

Paul Rolland: String in action volum 2

 Denes-Lanyi: Hegedüiskola volum 2-3**

Van de Velde: Petit Paganini

 Joan Alfaràs: Stradivarius volum 2,3**

Kathy and David Blackwell: Fiddler Time

Géza Szilvay: Color of String

Ichiro Suzuki: volum 2,3**

Mary Cohen: Superstudies

Cofalik  & Twaedowski: Zoo**

Cofalik Rychlik: Cirkus**

Paul de Keyser: Violin Playtime Studies

Paul de Keyser & Fanny Waterman: The Young Violinist’s repertoire Book 1,2**

Edward Huws Jones: Violin Star 3 (CD)

Barbara Barber: Solos for Young Violinists 1**

5è i 6è curs

Paul Rolland: String in action volum 3

Van de Velde: Petit Paganini

Denes-Lanyi: Hegedüiskola volum 3**

Joan Alfaràs: Stradivarius volum 3,4**

Ichiro Suzuki: volum 3,4**

Franz Wohlfhart: 60 Estudis op.45

Charles Dancla: 36 Estudis

Heinrich Ernst Kayser: 36 Estudis op.20

Yaakov Geringas: Shifting 

Barbara Barber: Solos for Young Violinists 2**

The little Sevcik (Boswort)

Sheila M. Nelson: Moving Up **

Paul de Keyser & Fanny Waterman: The Young Violinist’s repertoire Book 3*.

(Aquesta llista de 6è curs és orientativa i coincideix només en part  amb les obres establertes per la Generalitat per a la prova d’accés a Grau Professional.)

Lectura: *obres amb segona veu acompanyant 

              ** obres amb part de piano acompanyant

1r curs

Stepping Stones - Colledge K&H

Waggon Wheels - Colledge K&H

La viola sona - L. Martí

Iniciació a la viola - E. Mateu

Mètode Nicolo- P. Cortés

Viola School vol.1 - Suzuki

Méthode d’alto Vol.1 - Garlej-Gonzales

Viola time starters - K&D Blackwell

Viola time joggers - K&D Blackwell

Stradivari vol.1 - J.Alfaras

Team strings vol.1

A flying Start fer strings- Jennifer Thorn

Abracadabra viola Book 1- P. Davey

2n curs

Viola School vol.1 - Suzuki

Iniciació a la viola - E. Mateu

Mètode Nicolo- P. Cortés

La viola sona - L. Martí

Méthode d’alto Vol.1 - Garlej-Gonzales

Viola time joggers - K&D Blackwell

Stradivari vol.1 - J.Alfaras

Viola Time Scales- K&D Blackwell

Superstudies for viola book 1- M. Cohen

El joven violista- T. Do Minh

Bratschenschule- B. Volmer

Team strings vol.1

Piece by piece vol.1- S. Nelson

Abracadabra viola Book 1- P. Davey

3r curs

Viola School vol.1 - Suzuki

Méthode d’alto Vol.1 - Garlej-Gonzales

Stradivari vol. 2 - J.Alfaras

Viola Time Scales- K&D Blackwell

Superstudies for viola book 1- M. Cohen

El joven violista- T. Do Minh

Bratschenschule- B. Volmer

First Repertoire for viola Book One- M. Wilkinson and K. Hart

Abracadabra viola Book 1- P. Davey

4t curs

Viola School vol.2 - Suzuki

Méthode d’alto Vol.2 - Garlej-Gonzales 

Stradivari vol. 2 - J.Alfaras

Viola Time Scales- K&D Blackwell

El joven violista- T. Do Minh

Bratschenschule- B. Volmer

Sis peces fàcils- Elgar

First Repertoire for viola Book One- M. Wilkinson and K. Hart

Easy position tunes for viola- N. Mackay

60 estudis vol.1 Op.45- Wohlfahrt

5è curs

Viola School vol.2 i vol.3- Suzuki

First Repertoire for viola Book two- M. Wilkinson and K. Hart

Introducing the positions- H.S. Whistler

Easy position tunes for viola- N. Mackay

60 estudis vol.1 Op.45- Wohlfahrt

Méthode d’alto Vol.2 - Garlej-Gonzales

6è curs

36 Estudis Op. 84- C.Dancla

Estudis Op.86- R. Hofmann

Melodic Double Stop Studies- R. Hofmann

36 Estudis Op. 20- H.E. Kayser

60 estudis vol.1 Op.45- Wohlfahrt

L’école de l’alto. Vol I i II- F. Lainé

Technique takes off- Mary Cohen

The young violist.vol.2-A.A.V.V.

Viola School vol.2, 3, 4 i 5- Suzuki

Sis Nocturns- Kalliwoda

Introducing the positions- H.S. Whistler

Easy position tunes for viola- N. Macka

Méthode d’alto Vol.2 - Garlej-GonzalesMiniatures for the young violist- Mozart

(Aquesta llista de 6è curs és orientativa i coincideix només en part  amb les obres establertes per la Generalitat per a la prova d’accés a Grau Professional.)

1r curs

First steps - de S. Lee
Danza Egípcia - C. Saint-Saëns
Acompanyament de nadales, (Cordes obertes) amb alumnes més avançats

Quan les oques van al camp o peces amb temes coneguts.
Bell Ringer - Llibre Susuki 

Perpetual Motion - Llibre Suzuki
Berceuse - F. Schubert
Himne de l’Alegria - L.v. Beethoven 

2n curs

Estudis - S. Lee (Primers passos) 

Tema de Nadales com: Adeste Fideles, Santa Nit, etc. acompanyats pels alumnes de 1r amb cordes obertes.

Conjunt de violoncels amb el tema i els altres acompanyant. 

Minuet - Exaudet

Stamping Dance (Trad. Americà)

Estudi - Kummer amb acords.

Allegretto - Cupis.

Tema de la Peasant Cantata - Bach.

3r curs

Nadales com: Il est né, Trad. francès 

1er temps del Concertino en do - J.B. Breval (Do major i part de sol major amb extensions) 

Trio de la Rosamunda

4t curs

Estudis - Lee
Estudis - Dotzauer
1er temps de la Sonata en Do Major - Breval
Rondo - Tolbecque

5è curs

Nina - Pergolesi 

Concerts per a violoncel - Breval 

Estudi núm.1 - Lee Estudi núm. 13 - Dotzauer

6è curs

Estudis preparatoris - D. Popper
Tarantela - Squire 

Gavotte - D. Popper 

1r i 2n curs

Suzuki, vol.1,2

D.&K. Blackwell, Cello Time, Joggers

Abracadabra,bass book, vol.1

C.Emery, Bass is best, vol1

G.Reinke, Have a fun with the Double Bass,vol.1

Sh. Nelson, Tetratunes

Akerman, Tricks to Tunes, vol 1,

C.Elliot, The essential String Method, book 1, 2

Imma Grimald, Baix Contrabaix

3r i 4t curs

Suzuki, vol, 2,3

D&K Blackwell, Cello Time, Runners

G.Reinke, Have a fun with the Double Bass,vol.2

C.Emery, Bass is best, vol1,2

J.L. Dehant, Contrebasse pour tous

Imma Grimald, Baix Contrabaix

5è i 6è curs

Suzuki, vol.3,4

G.Bottesini, Method for double bass, vol1

J.L.Dehant, L’etude sous toutes ses formes

J.L. Dehant, Contrebasse pour tous

Imma Grimald, Baix Contrabaix

Leichte Spielstükecke, vol1

Yorke Solos for double bass and piano,vol.1

Double Bass solo,vol.1

1r i 2n curs

 • Paco Valeriano; Quaderns de guitarra 1, 2, 3
 • Petter Nuttall & John Withworth; The guitarrist way 1, 2
 • Santi Figueras; L’Aventura de la guitarra
 • Juan Antonio Muro; Basic pieces vol. 1
 • Masaru Koyama; Guitar method for children
 • The Royal Conservatoy, Preparatori
 • Trinity College London, Initial
 • Suzuki Guitar School, Vol.1
 • Roberto Fabri; Tocamos la guitarra

3r i 4t curs

Escullo les meves obres, Vol. 1

Petter Nuttall & John Withworth; The guitarrist way 2, 3

Santi Figueras; L’Aventura de la guitarra

Juan Antonio Muro; Basic pieces vol. 1

Masaru Koyama; Guitar method for children

The Royal Conservatory, Vol. 1, 2

Trinity College London, Grade 1, 2

Suzuki Guitar School, Vol. 2, 3

Luisa Sanz; La guitarra paso a paso

5è i 6è curs

Petter Nuttall & John Withworth; The guitarrist way 4

Masaru Koyama; Guitar method for children

The Royal Conservatory, Vol. 2, 3

Trinity College London, Grade 2, 3

Suzuki Guitar School, Vol. 3, 4

Llistat d’estudis i obres, proposat pel departament d’ensenyament de la Generalitat de

Catalunya, d’accés al Grau Professional.

1r curs

First-Grade Pieces for Harp - M.Grandjany & J.Weidensaul

Mon premier cahier de harpe - S. Chefson

Yo toco el arpa - G. Bosio

Methode de harpe debutants - M.H Gatineau

Harpe d’or -D. Bouchaud

3n curs

First-Grade Pieces for Harp - M.Grandjany & J.Weidensaul

Mon premier cahier de harpe - S. Chefson

Yo toco el arpa - G. Bosio

Methode de harpe debutants - M.H Gatineau

Harpe d’or -D. Bouchaud

3r curs

Mon premier cahier de harpe - S. Chefson

Yo toco el arpa - G. Bosio

Methode de harpe debutants - M.H Gatineau

Harpe d’or - D. BouchaudMarelles (1r. llibre) - B. Andrès

4t curs

Mon premier cahier de harpe - S. Chefson

Methode de harpe debutants - M.H Gatineau

Harpe d’or - D. Bouchaud

Ejercicios para arpa - Bochsa (Casa Beethoven Publicacions)

10 ètudes faciles et progressives - J.M. Damase

Complete Method for harp - H. Renié

Petite Berceuse - A. Hasselmans

Marelles (2n. llibre) - B. Andrès

Dolly’s Cradle Song - Holy

6è curs

Piccoli studi facili e progressivi - E. Pozzoli

110 exercices journaliers - R.N.Ch. Bochsa

Automates - B. Andrès

Jonchets - B. Andrès

Etudes 1er cahier opus 318 - Bochsa

Album - A.M Bach

Miniaturas medievales - M. Molleda

Migajas, bailes, añorando. - Lamote de Grignon

Vals melancolique - H. ReniéPrèludes intimes n1 - C. Salzedo

Piccoli studi facili e progressivi - E. Pozzoli

110 exercices journaliers - R.N.Ch. Bochsa

Automates - B. Andrès

Jonchets - B. Andrès

Etudes 1er cahier opus 318 - Bochsa

Album - A.M Bach

Miniaturas medievales - M. Molleda

Migajas, bailes, añorando. - Lamote de Grignon

Vals melancolique - H. ReniéPrèludes intimes n1 - C. Salzedo

La formació instrumental al CMG durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

Per a passar cada curs, els alumnes han de tenir el nivell adequat per superar els dos exàmens que es realitzen al llarg de l’any (un, en el cas de 1r curs). Aquest nivell ha d’estar d’acord amb els objectius globals i objectius d’instrument. Un dels exàmens és de tècnica, a porta tancada, i l’altra en forma d’ audició oberta al públic a final de curs.

 • Participació en audicions: És recomanable per a tots els alumnes de Nivell Elemental participar en tres audicions durant el curs. Queda a criteri del tutor a quin mínim d’aquestes audicions ha d’actuar l’alumne per a superar el curs, tenint en compte que l’audició de final de curs s’avalua amb un tribunal. Les dates són: la setmana prèvia a les vacances de Nadal, la setmana prèvia a Setmana Santa i al mes de juny un cop acabades les classes. 

A l’examen de final de curs s’interpretaran un mínim de 3 obres, una de les quals de memòria.

 • Examen tècnic: Tots els alumnes de 2n a 6è han de superar l’examen tècnic per a passar de curs. Ho poden fer a la data assignada pel departament o durant la resta del curs davant d’un tribunal format per un mínim de dos professors. El repertori obligat d’examen tècnic per a cada instrument és el següent:

2n curs: tècnica + estudi obligat

3r curs: tècnica + estudi obligat + estudi de lliure elecció

4t, 5è i 6è curs: tècnica + estudi obligat + estudi de lliure elecció (un dels dos estudis de memòria)

Estudi obligat:

CursViolíViolaCelloContrabaixGuitarraArpa
2nAnne im scheneBlast off-Perpetum mobile-Suzuki--
3rCorretteCorrette-Volkov 1--
4tWholfahrt 2Wholfahrt 2-Müller vol. 3 n3--
Dancla 5Dancla 5-Müller vol.4 n1--
Dancla 8Dancla 27-Dehart 32--

Tècnica obligada:

2nEscala una octava + arpegi
3rEscala una octava amb 2 cops d’arc contrastats + arpegi + terceres trencades
4tEscala dues octaves amb 3 cops d’arc contrastats + arpegi + terceres trencades
Escala dues octaves en posició fixe (que no sigui 1a pos.)  + arpegi + terceres trencades
Escala dues octaves amb canvi de posició + arpegi + terceres trencades

Els alumnes de Nivell Elemental rebran dos informes d’avaluació al llarg del curs (a principis de febrer i al final de curs). Al final de cada quadrimestre es celebren les avaluacions on tots els professors implicats parlen de l’alumnat i donen el vistiplau dels informes que es lliuraran.

La nota d’instrument la posa el professor d’instrument, d’acord amb els objectius del curs i mínims establerts, fent constar a l’informe la nota dels exàmens.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.