Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

L’ensenyament de grau professional de música son estudis musicals reglats (oficials). L’alumnat que supera aquests ensenyaments obté el títol professional de música.

Els estudis de grau professional s’organitzen en un grau de sis cursos de duració i s’adrecen a estudiants d’edats compreses entre els 12 i 18 anys i es poden cursar simultàniament amb els estudis d’ESO i Batxillerat.

Cada tipus d’ensenyament té el seu període d’inscripció i/o matrícula. Consulteu la secció de tràmits i documentació per conèixer cada període.

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Per obtenir el certificat de convalidació d’estudis de Grau Professional, en el moment en què comenci el curs cal anar presencialment a secretaria en horari d’atenció al públic:

de dilluns a dijous de 9h a 13h30’ i de 16h30’ a 18h30’i divendres de 8h a 15h.

Sí, a banda dels estudis musicals de nivell elemental i de Grau Professional, el Conservatori de Girona també ofereix la possibilitat d’estudiar música de forma lliure, sense seguir el projecte curricular de centre, en el marc de l’Aula Oberta.

A més d’aprendre a tocar els diferents instruments que s’ofereixen mitjançant classes individuals, també es poden matricular a assignatures col·lectives.

Sí, a través de l’Aula Oberta S’ofereix la possibilitat d’incorporar-se a qualsevol de les diferents agrupacions instrumentals o/i corals del conservatori. Caldrà realitzar una prova de nivell per poder determinar on s’incorporarà cada intèrpret dins de l’agrupació. Les opcions són: Orquestra de corda de nivell elemental, banda infantil, banda juvenil, conjunt de música antiga de nivell elemental, conjunt de violes de gamba, banda simfònica de grau professional, grup de vent simfònic, orquestra simfònica de grau professional, big band, orquestra de guitarres, conjunt d’arpa, conjunt de saxos, combos, escola coral, cor jove, cant coral familiar.

Els estudis de nivell elemental s’organitzen en vuit cursos i s’adrecen a estudiants d’edats compreses entre els 4 i els 11 anys.

L’ensenyament no reglat mitjà té com a finalitat la preparació dels alumnes per a l’accés als estudis professionals, així com la formació dels alumnes que opten per continuar amb la formació teòrica i pràctica artística no professional. Aquest ensenyament s’organitza en sis cursos i s’adreça a estudiants de música de 12 a 18 anys.

Per tal de figurar inscrit a la borsa de treball, les sol·licituds d’inscripció, disponibles al Portal de Transparència s’adreçaran al President del Conservatori i es presentaran al Registre General del Conservatori, telemàticament a través d’instància genèrica (https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg)   o presencialment en horari de 9 a 14 hores, durant tota l’anualitat, acompanyades de la documentació següent:

fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació acadèmica requerida, currículum vitae i especialitat i/o instruments al/s quals s’opta.Així mateix, els sol·licitants podran presentar les seves sol·licituds a través de qualsevol de les modalitats que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Preguntes referents als pagaments:

El pagament de la matrícula es realitza en el moment que es formalitza, un cop s’ha confirmat la reserva de la plaça sol·licitada. El pagament de la matrícula és obligat per a totes les persones que sol·licitin la prestació del servei.

Aquesta modalitat d’ensenyament es durà a terme quan circumstàncies d’emergència o d’extrema necessitat facin impossible o inviable la realització de classes presencials. Els imports de les tarifes corresponents a aquesta modalitat seran els que s’inclouen com a “Tarifa/Modalitat telemàtica” en la relació de preus públics (consulteu l’edicte a : )

L’alumnat que acrediti pertànyer a família nombrosa podrà tenir reducció del 100% o del 50% (segons sigui categoria especial o general) en l’import de la matrícula i de cadascun dels terminis de pagaments.

Per acreditar la condició de família nombrosa cap presentar a les oficines acadèmiques el títol oficial de família nombrosa. En cas que aquest títol no es presenti amb anterioritat a la formalització de la matrícula i al període de meritació de cadascun dels terminis de pagament, no es tindrà dret a l’aplicació de les reduccions anteriors.

En cas que el títol de família nombrosa hagi caducat, cal presentar-ne la renovació a les oficines acadèmiques per continuar gaudint del dret d’aplicació de les tarifes reduïdes. En cas que no es presenti el títol oficial renovat, el centre aplicarà íntegrament les tarifes. Quan la justificació de la condició de família nombrosa es faci efectiva amb posterioritat a la pèrdua de bonificació, aquesta no tindrà efectes retroactius.

L’alumnat que acrediti pertànyer a una família monoparental podrà tenir reducció del 100% o del 50% (segons sigui categoria especial o general) en l’import de la matrícula i de cadascun dels terminis de pagaments.

Per acreditar la condició de família monoparental cap presentar a les oficines acadèmiques el títol oficial de família nombrosa. En cas que aquest títol no es presenti amb anterioritat a la formalització de la matrícula i al període de meritació de cadascun dels terminis de pagament, no es tindrà dret a l’aplicació de les reduccions anteriors.

En cas que el títol de família monoparental hagi caducat, cal presentar-ne la renovació a les oficines acadèmiques per continuar gaudint del dret d’aplicació de les tarifes reduïdes. En cas que no es presenti el títol oficial renovat, el centre aplicarà íntegrament les tarifes. Quan la justificació de la condició de família monoparental es faci efectiva amb posterioritat a la pèrdua de bonificació, aquesta no tindrà efectes retroactius.

S’estableixen nou terminis de pagament de setembre a maig, que meriten a finals de cada mes. A inicis del mes següent es fa el cobrament mitjançant domiciliació bancària al compte corrent que s’hagi autoritzat.

En el cas que la matrícula es formalitzi un cop començat el curs lectiu, s’ha de fer efectiva, juntament amb l’import de la matrícula, la quota corresponent al termini en què s’inicia la prestació del servei mitjançant autoliquidació.

L’impagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina l’anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula i el Conservatori pot donar de baixa l’alumne/a durant el curs esmentat, prèvia notificació. En cas que no s’hagin fet efectives totes les quotes del curs no es podrà reservar plaça per al curs següent. Tampoc s’admetran matrícules d’alumnes que tinguin rebuts pendents.

Per sol·licitar una baixa cal emplenar un imprès (comunitat de baixa) i presentar-lo al registre de l’Organisme. La baixa es farà efectiva l’últim dia del mes de presentació del comunicat al registre general. Durant aquest període l’alumnat té dret a gaudir de la prestació del servei i ha d’abonar les quotes corresponents.

En cas de baixa durant el primer trimestre, l’alumne no ha d’abonar les quotes que meriten posteriorment a la data en què es fa efectiva la baixa (últim dia del mes de presentació de la sol·licitud de baixa). La sol·licitud de baixa durant el segon i tercer trimestre no eximeix l’alumnat del pagament de la totalitat de quotes del curs. Només en casos de força major degudament justificats i acreditats, es pot eximir del pagament de les quotes posteriors i es pot sol·licitar, si és el cas, la devolució de les quotes pagades. En aquest últim cas, la baixa ha de ser per un període superior a un mes.

Per a les activitats no previstes en el quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació aprovarà les tarifes corresponents.

Preguntes referents a les proves d’accés:

Cal que t’inscriguis i superis la prova d’accés

La prova consta de dues parts eliminatòries. La primera és de llenguatge musical i la segona d’instrument. Pots consultar els models de proves que et serviran de guia.

Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà la del curs superior al que optis.

La prova la convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny.

Posteriorment es publica la llista d’admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.

Sí. Només et pots presentar dues vegades.

La superació de la prova no suposa l’admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.

Sí, el dia que es publiquen a la web.

Sí, en aquellles especialitats i cursos on els models de proves així ho indiquin.

La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.

No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d’expedient) en les dates marcades pel Departament d’Ensenyament.

Segons la resolució de preinscripció del Departament d’Ensenyament, el Conservatori farà una reserva de places del 10% per l’alumnat provinent de trasllat per els cursos de 2n a 6è. Salvat d’aquesta reserva, el criteri d’ordre d’assignació de places segons el decret 25/2008 de 29 de gener de 2008 és el següent: en primer lloc: alumnes que han superat la prova d’accés al centre; si queden vacants: alumnes que han sol·licitat trasllat. En aquest cas l’adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l’expedient acadèmic.
Hi ha una altra opció i és que facis la prova d’accés al centre.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.