Vés al contingut principal
Isaac Albéniz
Obriu el formulari de cerca

Cada tipus d’ensenyament té el seu període d’inscripció i/o matrícula. Consulteu la secció de tràmits i documentació per conèixer cada període.

Sí, a banda dels estudis musicals de nivell elemental i de Grau Professional, el Conservatori de Girona també ofereix la possibilitat d’estudiar música de forma lliure, sense seguir el projecte curricular de centre, en el marc de l’Aula Oberta.

A més d’aprendre a tocar els diferents instruments que s’ofereixen mitjançant classes individuals, també es poden matricular a assignatures col·lectives.

Sí, a través de l’Aula Oberta S’ofereix la possibilitat d’incorporar-se a qualsevol de les diferents agrupacions instrumentals o/i corals del conservatori. Caldrà realitzar una prova de nivell per poder determinar on s’incorporarà cada intèrpret dins de l’agrupació. Les opcions són: Orquestra de corda de nivell elemental, banda infantil, banda juvenil, conjunt de música antiga de nivell elemental, conjunt de violes de gamba, banda simfònica de grau professional, grup de vent simfònic, orquestra simfònica de grau professional, big band, orquestra de guitarres, conjunt d’arpa, conjunt de saxos, combos, escola coral, cor jove, cant coral familiar.

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Per tal de figurar inscrit a la borsa de treball, les sol·licituds d’inscripció, disponibles al Portal de Transparència s’adreçaran al President del Conservatori i es presentaran al Registre General del Conservatori, telemàticament a través d’instància genèrica (https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg)   o presencialment en horari de 9 a 14 hores, durant tota l’anualitat, acompanyades de la documentació següent:

fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació acadèmica requerida, currículum vitae i especialitat i/o instruments al/s quals s’opta.Així mateix, els sol·licitants podran presentar les seves sol·licituds a través de qualsevol de les modalitats que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Preguntes referents a les proves d’accés:

Cal que t’inscriguis i superis la prova d’accés

La prova consta de dues parts eliminatòries. La primera és de llenguatge musical i la segona d’instrument. Pots consultar els models de proves que et serviran de guia.

Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà la del curs superior al que optis.

La prova la convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny.

Posteriorment es publica la llista d’admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.

Sí. Només et pots presentar dues vegades.

La superació de la prova no suposa l’admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.

Sí, el dia que es publiquen a la web.

Sí, en aquellles especialitats i cursos on els models de proves així ho indiquin.

La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.

No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d’expedient) en les dates marcades pel Departament d’Ensenyament.

Segons la resolució de preinscripció del Departament d’Ensenyament, el Conservatori farà una reserva de places del 10% per l’alumnat provinent de trasllat per els cursos de 2n a 6è. Salvat d’aquesta reserva, el criteri d’ordre d’assignació de places segons el decret 25/2008 de 29 de gener de 2008 és el següent: en primer lloc: alumnes que han superat la prova d’accés al centre; si queden vacants: alumnes que han sol·licitat trasllat. En aquest cas l’adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l’expedient acadèmic.
Hi ha una altra opció i és que facis la prova d’accés al centre.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.