Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Preinscripcions i matrícules

Cada tipus d’ensenyament té el seu període d'inscripció i/o matrícula.

Escola de Música

Preinscripció del curs 2024/2025 del 20 al 27 de març de 2024 aquí:

Oferta places nivell elemental curs 24-25

NOVETAT!! Obertura d'un nou curs per a nens i nenes a partir de 3r de primària sense coneixements previs de música. En aquests casos cal inscriure's en el curs pont i posar a les observacions que no han estudiat música prèviament i posar els instruments ofertats per ordre de preferència.

Un cop fetes les proves d'accés s'obrirà el termini.

Grau professional

Dates de preinscripcions del 8 al 20 de març de 2024.

Consulteu també la informació sobre les proves d'accés.

Aula oberta

La preinscripció i matrícula a l’Aula Oberta es farà del 10 al 30 de juny

La preinscripció serà del 10 al 30 de juny.

Els inscrits fora de termini s’inclouran en llista d’espera.

Si la demanda supera l’oferta de places es farà sorteig” i, per altra banda, “si es considera convenient es faran proves de selecció”.

En el cas de les classes individuals, com els cursos de formació instrumental i de cant, la matrícula no garanteix la plaça durant el curs següent ni tampoc la continuïtat amb el mateix professor/a.

Proves accés al Grau Professional

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de l'alumne/a.

Documentació

Formularis

Alta de creditor (español)

Descargar el documento Alta de Creditor aquí.

Alta de creditor (català)

Descarrega el document d'Alta de Creditor aquí

Instància Genèrica

Descarregar el document

Sol·licitud d'adaptació curricular de batxillerat

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarregar el document

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud d'adaptació curricular d'ESO

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarregar el document

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud canvi de grup llenguatge Nivell Elemental curs 2024-2025

Sol·licitud

Sol·licitud canvi de grup llenguatge/harmonia Grau Professional curs 2024-2025

Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de Batxillerat amb estudis de música

Es podrà sol·licitar la documentació a la unitat de gestió acadèmica en iniciar el curs 2024-2025

Sol·licitud aules d'estudi

Sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud Títol Grau Professional

Descarrega sol·licitud Títol Grau Professional

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud Títol Pla 66

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Descarrega la sol·licitud

Ves a la seu electrònica

Documents SEPA

Sol·licitud canvi de domiciliació bancària

Baixes

La baixa es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Descarrega Comunicat de baixa

Alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz:

A) Presentació electrònica*

1. Descarregar el model de fitxa de creditor
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.
3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.
5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.

B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

1. Descarregar el model de fitxa de creditor
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.
4. Signar la fitxa de creditor.
5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz(C/Gaspar Casal, 5). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica