Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Preinscripcions i matrícules

Cada tipus d’ensenyament té el seu període d'inscripció i/o matrícula.

Escola de Música

La preinscripció del curs 2023/2024 va tenir lloc del 20 al 27 de març de 2023

NOVETAT!! Obertura d'un nou curs per a nens i nenes de 8, 9, i 10 anys sense coneixements previs de música. En aquests casos cal inscriure's com a alumnes de 3r curs i posar a les observacions que no han estudiat música prèviament i posar els instruments ofertats per ordre de preferència. Els instruments que es podran escollir són: 1 guitarra, 1 trombó, 1 trompa, 1 violí, 1 flauta de bec, 1 saxo, 1 trompeta.

Edicte oferta places nivell elemental curs 2023/2024

Consultar el període específic de cada curs.

Les preinscripcions i matrícules es poden fer per Internet al web: www.cmg.cat , en el moment en què s’obre el període.

Grau professional

Properament es publicarà el calendari de matriculacions al curs 2023-2024 per al nou alumnat.

Consulteu també la informació sobre les proves d'accés.

Aula oberta

La preinscripció i matrícula a l’Aula Oberta es farà del 12 al 23 de juny

Els inscrits fora de termini s’inclouran en llista d’espera.

Si la demanda supera l’oferta de places es farà sorteig” i, per altra banda, “si es considera convenient es faran proves de selecció”.

En el cas de les classes individuals, com els cursos de formació instrumental i de cant, la matrícula no garanteix la plaça durant el curs següent ni tampoc la continuïtat amb el mateix professor/a.

Proves accés al Grau Professional

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de l'alumne/a.

Oferta places grau prof.

Comissions avaluadores

Prova d'accés a 1r. curs de grau professional

Model Prova de llenguatge musical, audició i cant coral 2023/24 - model professorat

Model Prova de llenguatge musical, audició i cant coral 2023/24 - model alumnat

Orientacions per la la prova d'accés a 1r curs

Orientacions per a la prova específica d'accés a 1r. curs 2023-2024

Orientacions a la lectura de prova d'instruments 1r curs 2023/2024

Orientacions per a les cançons 1r curs 2023-2024

Indicadors per avaluar el nivell d'assoliment d'interpretació instrumental 2023-2024

Models de lectures a vista 1r curs

Arpa

Piano

Tenora

Tible

Trombó

Trompa

Trompeta

Viola

Violí

Percussió xilofon

Percussió caixa

Oboè

Cant

Clarinet

Clave

Fagot

Flabiol i tamborí

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Violoncel

Exemples de Proves d'accés a 1r. curs dels últims anys

Prova d'accés model A any 2008

Prova d'accés model B any 2008

Prova d'accés model A any 2009

Prova d'accés model B any 2009

Prova d'accés model B any 2010

Prova d'accés any 2012

Prova d'accés model B any 2013

Prova d'accés curs 2015-16

Prova d'accés 1r curs 2019/2020

Prova d'accés 1r curs 2020/21

Prova accés 1r 2021/22

Prova accés 1r curs 2022/2023

Instruccions per al professorat

Instruccions prova A any 2008

Instruccions prova B any 2008

Instruccions prova A 2009

Instruccions prova B 2009

Instruccions prova A 2010

Instruccions prova B 2010

Instruccions prova 2012

Instruccions prova B 2013

Audio prova B audicions juny 2013

Instruccions Prova Curs 2015-16

Instruccions Prova A 2018

Criteri d'avaluació de l'apartat Cançó 2018

Instruccions prova curs 2019/2020

Instruccions prova curs 2021/2022

Instrucció prova curs 2022/2023

Documentació

Documentació pedagògica

Pla d'estudis curs 2023/2024

Assignatures optatives Grau Professional curs 2023/2024

Calendari escolar curs 2023/24

Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de Batxillerat amb estudis de música

PAT - Pla d'Acció Tutorial

PEC - Projecte Educatiu de Centre

RRI - Reglament de Règim Intern

Formularis

Alta de creditor (español)

Descargar el documento Alta de Creditor aquí.

Instància Genèrica

Descarregar el document

Sol·licitud d'adaptació curricular de batxillerat

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarregar el document

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud d'adaptació curricular d'ESO

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarregar el document

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud canvi de grup llenguatge Nivell Elemental. Del 12 al 16 de juny de 2023

Consulteu aquí els horaris del curs 2023-2024

Sol·licitud

Sol·licitud canvi de grup llenguatge/harmonia Grau Professional. Del 12 al 16 de juny de 2023

Consulteu aquí els horaris del curs 2023-2024

Sol·licitud

Sol·licitud canvi de professor/a. Del 15 al 19 de maig de 2023

Sol·licitud

Sol·licitud 2n instrument nivell elemental curs 2023/2024. Del 15 al 19 de maig de 2023.

Sol·licitud

Sol·licitud de canvi de grup de llenguatge nivell elemental curs 2023/2024. Del 12 al 16 de juny de 2023

Sol·licitud

Sol·licitud de canvi d'instrument nivell elemental curs 2023/2024. Del 15 al 19 de maig de 2023

Sol·licitud

Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de Batxillerat amb estudis de música

Es podrà sol·licitar la documentació a la unitat de gestió acadèmica en iniciar el curs 2023-2024

Sol·licitud aules d'estudi

Sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud Títol Grau Professional

Descarrega sol·licitud Títol Grau Professional

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud Títol Pla 66

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Descarrega la sol·licitud

Ves a la seu electrònica

Documents SEPA

Sol·licitud canvi de domiciliació bancària

Baixes

La baixa es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Descarrega Comunicat de baixa

Alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz:

A) Presentació electrònica*

1. Descarregar el model de fitxa de creditor
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.
3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.
5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.

B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

1. Descarregar el model de fitxa de creditor
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.
4. Signar la fitxa de creditor.
5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz(C/Gaspar Casal, 5). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

Convocatòries d'oferta pública

Ves al Tauler electrònic

Sol·licitud admissió borsa de treball