Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Departament de Música Antiga

Instrument

 • Conèixer els instruments del departament de música antiga, les seves particularitats i la seva història.
 • Conèixer les diferents parts de l’instrument i la seva mecànica bàsica.
 • Adquirir hàbits correctes de manteniment de l’instrument.

Cos

 • Adquirir uns hàbits d’higiene adequats per tocar l’instrument.
 • Aconseguir una actitud corporal equilibrada, flexible i tonificada, reforçant les parts més dèbils, fent que es permeti la correcta col·locació de l’instrument.
 • Tenir consciència de les diferents parts del cos i les seves funcions a l’hora de manipular i tocar l’instrument.
 • Aprendre tècniques d’escalfament i relaxació per la prevenció de tensions musculars i altres lesions.

Hàbits i comportament

 • Amb el suport dels pares, aprendre i instaurar bons hàbits d’estudi que afavoreixin el sentit autocrític, la capacitat de superació, la valoració del treball ben realitzat, la responsabilitat, l´autocontrol i l´autoestima.
 • Adquirir un comportament adequat dins del conservatori i dins de l’aula.
 • Respectar el material col·lectiu i propi.
 • Mantenir una relació respectuosa amb el professor i els companys.
 • Adquirir l’hàbit de la puntualitat.
 • Prendre consciència de la importància d’assistir i participar en les audicions i avaluacions tant com a intèrpret com a oient.
 • Adquirir l´hàbit d´assistir a concerts.
 • Conèixer el protocol de l’escenari.

Aspectes tècnics i musicals

 • Adquirir una base tècnica suficient que permeti superar les dificultats presentades en cada curs.
 • Iniciació en la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells.
 • Conèixer les possibilitats de l´instrument i aplicar-les segons el nivell de cada curs.
 • Adquirir l´hàbit de llegir correctament una partitura.
 • Adquirir l´hàbit de respectar les digitacions.
 • Adquirir coneixements referents a estil, forma, funcions d’harmonia, caràcter i fraseig.
 • Desenvolupar  la sensibilitat auditiva per tal d´obtenir una bona qualitat de so.
 • Desenvolupar la pràctica de tocar en grup, sigui en conjunt o música de cambra.
 • Aplicar els coneixements de llenguatge musical a la pràctica de l’instrument. 
 • Desenvolupar la capacitat de la lectura a vista.
 • Desenvolupar la capacitat d´improvisar.
 • Desenvolupar la memòria en funció d’una millor comprensió de l’obra musical. 
 • Adquirir una autonomia progressiva en la resolució de les dificultats.
 • Interpretar un repertori amb obres d´estils diferents.
 • Desenvolupar les capacitats i coneixements necessaris per, si s´escau, poder accedir al Grau Professional.

Professors

Mireia Ruiz Puig

Mireia Ruiz Puig

Clavicèmbal

1r curs

 • Obtenir coneixements bàsics de com cuidar l’instrument.
 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i la seva funció.
 • Descobrir les possibilitats sonores de l´instrument.
 • Practicar la lectura correcta dels dos pentagrames.
 • Conèixer i orientar-se bé en el teclat.
 • Adquirir una postura corporal natural i adequada.
 • Adquirir una posició equilibrada de la mà.
 • Treballar la coordinació de les dues mans.
 • Treballar la independència dels dits.
 • Conèixer i practicar diferents tipus d´atac i articulació.
 • Treballar l´escolta atenta, la respiració i el fraseig.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis petits.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

2n curs

 • Obtenir coneixements bàsics de com cuidar l’instrument.
 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i la seva funció.
 • Descobrir les possibilitats sonores de l´instrument.
 • Practicar la lectura correcta dels dos pentagrames.
 • Conèixer i orientar-se bé en el teclat.
 • Adquirir una postura corporal natural i adequada.
 • Adquirir una posició equilibrada de la mà.
 • Treballar la coordinació de les dues mans.
 • Treballar la independència dels dits.
 • Conèixer i practicar diferents tipus d´atac i articulació.
 • Treballar l´escolta atenta, la respiració i el fraseig.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis petits.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

3r curs

 • Seguir treballant la posició de mans, braços i cos, respectant la naturalitat de moviments.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Treballar la independència dels dits, l´articulació, agilitat i solidesa.
 • Avançar en aspectes tècnics com el pas del polze, notes dobles i acords.
 • Treballar la capacitat de desplaçar-se en el teclat.
 • Adquirir una bona qualitat en la lectura de les obres treballades.
 • Desenvolupar la lectura a vista.
 • Iniciar la pràctica de la improvisació.
 • Memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

4t curs

 • Seguir treballant la posició de mans, braços i cos, respectant la naturalitat de moviments.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Treballar la independència dels dits, l´articulació, agilitat i solidesa.
 • Seguir treballant en els aspectes tècnics que plantegin les obres.
 • Adquirir una bona qualitat en la lectura de les obres treballades.
 • Practicar la lectura a vista.
 • Continuar amb la pràctica de la improvisació.
 • Memoritzar part del repertori del curs.
 • Treballar l´atenció i la concentració.
 • Conèixer i practicar diferents tècniques d´estudi, millorant la seva autonomia.
 • Començar a adquirir la capacitat de diferenciar estils i interpretar-los adequadament.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

5è curs

 • Seguir treballant la posició de mans, braços i cos, respectant la naturalitat de moviments.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Treballar la independència dels dits, l´articulació, agilitat i solidesa.
 • Seguir treballant els aspectes tècnics que plantegin les obres.
 • Entendre i practicar petites ornamentacions senzilles.  
 • Treballar per aconseguir un bon control del so.
 • Adquirir una bona qualitat en la lectura de les obres treballades.
 • Practicar la lectura a vista.
 • Continuar amb la pràctica de la improvisació.
 • Memoritzar part del repertori del curs.
 • Treballar l´atenció i la concentració.
 • Conèixer i practicar diferents tècniques d´estudi, millorant la seva autonomia.
 • Adquirir la capacitat de diferenciar estils i interpretar-los adequadament.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits.

6è curs

 • Seguir treballant la posició de mans, braços i cos, respectant la naturalitat de moviments.
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Treballar la independència dels dits, l´articulació, agilitat i solidesa.
 • Entendre i practicar petites ornamentacions senzilles.  
 • Seguir treballant els aspectes tècnics que plantegin les obres.
 • Treballar per aconseguir un bon control del so.
 • Adquirir una bona qualitat en la lectura de les obres treballades.
 • Practicar la lectura a vista.
 • Continuar amb la pràctica de la improvisació.
 • Memoritzar part del repertori del curs.
 • Treballar l´atenció i la concentració.
 • Adquirir i practicar diferents tècniques d´estudi, avançant en l´adquisició d´un estudi autònom.
 • Adquirir la capacitat de diferenciar estils i interpretar-los adequadament.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits i tenir la preparació suficient per, si s´escau, accedir al Grau professional.

Professors

Maike Burgdorf

Maike Burgdorf

Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical

1r curs

 • Obtenir coneixements de com cuidar de l’instrument.
 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i per a què serveixen.
 • Conèixer la nomenclatura dels dits de cada mà.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Introduir l’atac amb el polze de la mà dreta. 
 • Introduir els primers arpegis amb la mà dreta.
 • Acompanyar cançons populars amb cordes a l’aire.
 • Introduir la lectura de la tabulatura italiana.
 • Tocar melodies en els cinc ordres amb notes a l’aire i amb notes sense alteració en primera posició de la mà esquerra.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis petits.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

2n curs

 • Ampliar l’àmbit i augmentar la dificultat del repertori tocat amb el polze. 
 • Introduir l’atac de la mà dreta amb els dits índex i mitger.
 • Conèixer més arpegis en compàs binari.
 • Introduir els primers acords simplificats i combinar-los amb els arpegis de la mà dreta.
 • Adquirir més habilitat en la lectura de la tabulatura.
 • Saber situar les notes apreses al pentagrama amb clau de sol.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

3r curs

 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Introduir l’atac del polze i l’índex i també del polze i el mitger.
 • Conèixer els primers arpegis amb els dits polze, índex i mitger.
 • Introduir la tècnica de tocar de manera simultània amb el polze i un dels dits mitger o índex.
 • Adquirir una bona capacitat de lectura de les obres treballades.
 • Iniciar-se a tocar en diferents posicions amb la mà esquerra (sense haver de fer canvis en una mateixa frase).
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Conèixer arpegis en compassos ternaris.
 • Ampliar els coneixements dels acords simplificats.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

4t curs

 • Introduir els coneixements per afinar l’instrument amb les clavilles antigues.
 • Saber llegir melodies en clau de sol (sense tabulatura).
 • Introduir la lectura de facsímils en tabulatura italiana.
 • Introduir la lectura de baix continu en clau de fa en obstinats harmònics.
 • Desenvolupar la lectura de melodies amb alteracions i salts d’intervals més grans.
 • Desenvolupar la lectura a vista amb un text senzill.
 • Desenvolupar el canvi de posició de la mà esquerra.
 • Conèixer arpegis més complexos com remolino o trinos.
 • Conèixer els acords bàsics sense simplificació.
 • Desenvolupar la tècnica de tocar de manera simultània amb el polze i un dels dits mitger o índex.
 • Introduir arpegis amb els dits polze, índex, mitger i anular. 
 • Introduir la manera de tocar els acords plegats.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

5è curs

 • Desenvolupar els coneixements per afinar l’instrument amb les clavilles antigues.
 • Desenvolupar la lectura de baix continu en clau de fa amb peces senzilles.
 • Introduir la lectura de la tabulatura francesa. 
 • Desenvolupar la lectura a vista amb un text més complex.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la col·locació correcta de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Desenvolupar el canvi de posició de la mà esquerra.
 • Desenvolupar la velocitat de les dues mans i la seva coordinació.
 • Desenvolupar els canvis d’acords amb la mà esquerra.
 • Introduir la tècnica de la celleta amb la mà esquerra.
 • Desenvolupar els arpegis a quatre veus.
 • Desenvolupar la manera de tocar els acords plegats.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

6è curs

 • Desenvolupar la lectura de la tabulatura francesa. 
 • Adquirir una bona capacitat de lectura a vista i desenvolupar la lectura musical.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la col·locació correcta de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Adquirir coneixements i pràctica per afinar l’instrument sense ajuda del professor.
 • Demostrar sensibilitat a l’hora d’interpretar obres.
 • Desenvolupar la tècnica de la celleta amb la mà esquerra.
 • Adquirir el repertori adequat al nivell tant de qualitat com de quantitat.
 • Introduir les posicions adequades al nivell.
 • Introduir el vibrato.
 • Desenvolupar la lectura de baix continu en clau de fa amb peces senzilles.
 • Saber aplicar arpegis senzills en una peça de baix continu.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

Professors

Maike Burgdorf

Maike Burgdorf

Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical

1r curs

 • Obtenir coneixements de com cuidar de l’instrument.
 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i per a què serveixen.
 • Conèixer la nomenclatura dels dits de cada mà.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Introduir l’atac amb el polze de la mà dreta. 
 • Introduir la figueta amb la mà dreta.
 • Acompanyar cançons populars amb cordes a l’aire.
 • Introduir la lectura de la tabulatura italiana.
 • Tocar melodies en els sis ordres amb notes a l’aire i els primers tres ordres amb notes sense alteració i primera posició de la mà esquerra.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis petits.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

2n curs

 • Ampliar l’àmbit i augmentar la dificultat del repertori tocat amb el polze i la figueta.
 • Ampliar la figueta al quart ordre.
 • Introduir els primers acords simplificats.
 • Adquirir més habilitat en la lectura de la tabulatura.
 • Saber situar les notes apreses al pentagrama en clau de sol.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

3r curs

 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Ampliar la figueta al cinquè i sisè ordre.
 • Adquirir maneres de tocar figueta en un compàs ternari.
 • Conèixer els primers arpegis amb els dits polze, índex i mitger.
 • Introduir la tècnica de tocar de manera simultània amb el polze i un dels dits mitger o índex.
 • Adquirir una bona capacitat de lectura de les obres treballades.
 • Iniciar-se tocant en diferents posicions amb la mà esquerra (sense haver de fer canvis en una mateixa frase).
 • Desenvolupar la coordinació entre ambdues mans.
 • Ampliar els coneixements dels acords simplificats.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

4t curs

 • Introduir els coneixements per afinar l’instrument amb les clavilles antigues.
 • Saber llegir melodies en clau de sol (sense tabulatura).
 • Introduir la lectura de facsímils en tabulatura italiana.
 • Introduir la lectura de baix continu en clau de fa en obstinats harmònics.
 • Desenvolupar la lectura de melodies amb alteracions i salts d’intervals més grans.
 • Desenvolupar la lectura a vista amb un text senzill.
 • Desenvolupar el canvi de posició de la mà esquerra.
 • Conèixer els acords bàsics sense simplificació.
 • Desenvolupar la tècnica de tocar de manera simultània amb el polze i un dels dits mitger o índex, també en combinació amb la figueta.
 • Introduir arpegis amb els dits polze, índex, mitger i anular. 
 • Introduir la manera de tocar els acords plegats.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

5è curs

 • Desenvolupar els coneixements per afinar l’instrument amb les clavilles antigues.
 • Desenvolupar la lectura de baix continu en clau de fa amb peces senzilles.
 • Introduir la lectura de la tabulatura francesa. 
 • Desenvolupar la lectura a vista amb un text mes complex.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la col·locació correcta de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Introduir els lligats de la mà esquerra. 
 • Desenvolupar el canvi de posició de la mà esquerra.
 • Desenvolupar la velocitat de les dues mans i la seva coordinació.
 • Desenvolupar els canvis d’acords amb la mà esquerra.
 • Introduir la tècnica de la celleta amb la mà esquerra.
 • Desenvolupar els arpegis a quatre veus.
 • Desenvolupar la manera de tocar els acords plegats.
 • Adquirir una postura adequada al nivell.
 • Saber memoritzar peces i/o exercicis.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

6è curs

 • Desenvolupar la lectura de la tabulatura francesa. 
 • Adquirir una bona capacitat de lectura a vista i desenvolupar la lectura musical.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la col·locació correcta de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Adquirir coneixements i pràctica per afinar l’instrument sense ajuda del professor.
 • Demostrar sensibilitat a l’hora d’interpretar les obres.
 • Desenvolupar els lligats amb la mà esquerra.
 • Desenvolupar la tècnica de la celleta amb la mà esquerra.
 • Adquirir el repertori adequat al nivell tant de qualitat com de quantitat.
 • Introduir les posicions adequades al nivell.
 • Introduir el vibrato.
 • Desenvolupar la lectura de baix continu en clau de fa amb peces senzilles.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs amb els requisits anteriors assolits.

Professors

Sara Pares i Masdevall

Sara Pares i Masdevall

Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot
Abel Puig i Font

Abel Puig i Font

Agrupacions Instrumentals i Corals | Flauta de Bec

1r curs

 • Presa de contacte amb la flauta  soprano : conèixer el seu funcionament i les parts que la componen, així com els hàbits de neteja i conservació bàsics.
 • Prendre conciència de la importància en l’actitud relaxada però atenta davant el procés d’aprenentatge.
 • Posició corporal correcta de tronc i mans.
 • La respiració relacionada amb el control del so. Prendre conciència sobre afinació i qualitat del so.
 • Iniciar-se en l’ús de l’articulació.
 • Controlar la digitació del primer registre diatònic de l’instrument (Do4-Re5), podent interpretar-ne cançons i peces pròpies del nivell, entenent l’estructura formal d’aquestes.
 • Iniciar-se a la música de conjunt amb l’estudi i interpretació de peces a dues veus. Aprendre d’escoltar l’altre i interactuar-hi.
 • Iniciar-se a les audicions a classe,tant com a intèrpret com a oïent.

2n i 3r curs

 • Aprofundir en el coneixement organològic de l’instrument (família de flautes). 
 • Adquirir una actitud relaxada i atenta.
 • Adquirir una bona posició corporal en general.
 • Conèixer bé i usar la respiració per al control del so. Qualitat en el so en els registre Do4-La5 de l’instrument. -Aprofundir en el control de l’afinació.
 • Controlar el mode d’atac simple t/d i saber utilitzar el mode d’atac doble turu.
 • Domini de la sincronia en el moviment dels dits i de la coordinació dits-llengua.
 • Interpretar peces a dues veus i danses pròpies del nivell amb el baix continu. Vetllar per la importància en la interpretació i l’expressivitat personal i relacionar la possibilitat d’interpretacions diferents.
 • Adquirir la capacitat d’anàlisi per a desxifrar l’estructura formal de les obres, sabent diferenciar i relacionar entre sí les diferents parts. 
 • Continuar amb les audicions a classe (tant com a intèrpret com a oïent) i iniciar-se  en l’hàbit d’escoltar música.

4rt curs

 • Iniciar-se en la flauta contralt. Conèixer els membres del  Quartet (soprano, contralt, tenor i baixa.). Tenir suficient coneixement sobre els hàbits de neteja, conservació i manteniment de l’instrument.
 • Control –d’acord amb el nivell - de l’afinació, potència i qualitat en els diferents registres del so.
 • Control de l’atac simple i de l’atac doble turu,  podent-los usar fluidament.
 • Música de conjunt amb obres a dues, tres i quatre veus. 
 • Iniciació a la improvització i als sorolls que la flauta ens ofereix.

5è curs

 • Assimilar completament  l’autonomia en el treball personal i exigència que aquesta comporta. Assentar les bases per a un bon aprenentatge de cara al futur i uns criteris madurs sobre tècnica i interpretació.
 • Habituar-se a la interpretació en públic dins (i fora) del marc educatiu. -El quartet com a música de conjunt. Iniciació a l’autonomia musical en el treball en grup.
 • Treball de la improvització com a eina per a l’expressió musical.
 • Iniciació a les  variacions.

6è curs

 • Reconèixer la  cadença i iniciar-se en l’ornamentació a partir de les figures bàsiques (trinat, mordent, tirata...).Reconèixer -dins del context- la veu del  baix continu.
 • Capacitat per a diferenciar els estils propis del repertori de flauta proposats a l’aula. Iniciació a la forma  sonata   i peces fàcils d’estil modern. Augmentar els coneixements sobre l’estructura formal de l’obra i reconèixer motius i dissenys ( fórmules rítmiques i melòdiques, frases i períodes, progressions,...).
 • Prendre conciència dels canvis sonors segons les influències internes o externes. (Infl.internes:  vibrato, posicions alternatives, obrir  i/o estrènyer el pas de l’aire.;...Infl. externes:  condicions acústiques, etc.).
 • Domini de la flauta  soprano  contralt. Iniciació i descoberta dels altres membres de la família,  tenor  baixa a través de la interpretació de repertori en grup.
 • Ampliar el repertori personal amb la flauta i altres instruments diversos (ex: obres per a flauta i piano d’estil modern, obres per a  Consort  amb d’altres instruments  històrics). 
 • Consolidar un esperit musical crític.

Professors

Josep Ma. Escalona i Canyet

Josep Ma. Escalona i Canyet

Harmònium | Orgue

1r curs

 • Escoltar i escoltar-se.
 • Conèixer les parts de l’harmònium, el seu nom i per a què serveixen.
 • Relacionar els noms de les notes i els seus índexs acústics amb el lloc que ocupen al pentagrama i al teclat de l’harmònium.
 • Mesurar cada nota.
 • Saber la numeració de cada dit i acatar la digitació.
 • Adoptar una bona posició de mans i atènyer uns bons atac i final de les tecles.
 • Manxar tranquil·lament i sense fer onades.
 • Coordinar les dues mans (al teclat per tocar) i els dos peus (als pedals per manxar).
 • Adquirir una postura corporal adequada.
 • Fer-se amb l’escriptura contrapuntística.
 • Acostumar-se a revisar la higiene abans de tocar.
 • Aprendre a comunicar-se amb el públic.
 • Infondre el respecte vers l’instrument.

Nota:

Durant el primer curs es començarà a treballar per atènyer aquests tretze objectius. El seu assoliment, tanmateix, no té perquè culminar-se durant aquest any escolar, car caldrà insistir i progressar en molts d’ells (o potser en tots) als propers cursos, al llarg de la formació instrumental oficial i, fins i tot, més enllà. El domini d’un instrument és un camí cap a un horitzó al qual, sovint, costa d’arribar-hi. D’altra banda, el gènere humà és infinitament divers, i l’assumpció de destreses i l’evolució en l’adquisició de coneixements es manifesta diferentment en cada individu. Valgui aquest comentari per a la resta de cursos objecte d’aquesta programació. Malgrat aquestes consideracions, els objectius 3, 5, 9, 11 i 13 caldria que a final de curs fossin acomplerts o força afermats.

2n curs

 • Prendre consciència del moviment dels peus com a eina expressiva.
 • Observar la digitació.
 • Treballar l’atenció i la concentració.
 • Introduir puntualment les dobles notes i l’acord de tres notes.

Nota:

Els objectius 1 i 4 caldria que a final de curs fossin acomplerts o força afermats.

3r curs

 • Interpretar, per finalitzar l’etapa d’aprenentatge amb l’harmònium, una obra d’una certa extensió i d’un compositor reconegut.
 • Començar l’aprenentatge de l’orgue.
 • Conèixer les parts de l’orgue, el seu nom i per a què serveixen.
 • Coordinar les dues mans (al manual o manuals) i els dos peus (al pedaler).
 • Aprofitar l’escassa dificultat en l’inici de l’orgue per aprofundir en la tècnica de manual.
 • Discriminar l’articulació lligada de l’articulació separada i interioritzar-les.
 • Infondre el respecte vers l’instrument.

Nota:

Els objectius 1, 2, 5, 6 i 7 caldria que a final de curs fossin acomplerts o força afermats.

4rt curs

 • Iniciar-se en la interpretació de trios.
 • Iniciar-se en la interpretació de composicions a quatre veus.
 • Perfeccionar-se en la interpretació lligada.
 • Discernir alguns trets que defineixen els estils.
 • Interpretar una obra d’una certa extensió i d’un compositor reconegut cada trimestre.
 • Avançar en l’autonomia d’estudi.

Nota:

Els objectius 1, 2, 3 i 6 caldria que a final de curs fossin acomplerts o força afermats.

5è curs

 • Mantenir viva la línia del discurs musical en les obres més extenses.
 • Desenvolupar la velocitat.
 • Reconèixer elements intrínsecs de la forma.
 • Aproximar-se als ornaments.

Nota:

Els objectius 2 i 4 caldria que a final de curs fossin acomplerts o força afermats.

6è curs

 • Practicar lectures a vista.
 • Apropar-se al llenguatge post tonal.
 • Estudiar solos de pedal del «gran repertori».
 • Aproximar-se als trinats.
 • Comptar amb la formació necessària per aprovar l’accés a grau professional.
 • Fer servir els aprenentatges tècnics com a pedrera de la musicalitat.

Nota:

Els objectius 1, 3, 4 i 6 caldria que a final de curs fossin acomplerts o força afermats.

Professors

OBJECTIUS GENERALS

1. Fomentar una relació sana amb l’instrument i la pràctica de la música:

 • Tant pel que fa a la correcta utilització i tracte de l’instrument (manteniment i cura)

com a l’escolta del propi cos per anar trobant els gestos adequats, posició, to muscular, respiració, etc...

 • També cal tenir sempre present que és una eina per fer música, per tant d’expressió i de gaudi.

2. Afavorir una creixent autonomia en l’aprenentatge:

 • Ajudar a crear hàbits d’estudi que es basin en un espai-temps adequat, amb una qualitat de concentració, cultivar la paciència i l’escolta, l’autoestima acompanyada d’exigència.
 • Acompanyar en la comprensió de les dificultats i el desenvolupament d’estratègies que permetin a l’alumne anar desenvolupant eines i recursos que reconegui com a propis.
 • Acompanyar els progressos en llenguatge musical, propiciar la connexió dels coneixements adquirits amb la pràctica de l’instrument (fomentant per exemple l’habilitat de la lectura a vista)
 • Vetllar per un bon equilibri entre el treball més aprofundit i analític de les músiques treballades amb les vessants més creatives i espontànies de la pràctica musical.

3. Tenir present que fer música des del primer dia és també una experiència estètica:

 • Afavorir una escolta desperta i atenta
 • Fomentar una actitud de descoberta
 • Cultivar els aspectes lúdics de la pràctica de l’instrument i la música
 • Des del primer moment utilitzar la improvisació com a eina pedagògica
 • Apropiar-se progressivament dels elements dels llenguatges musicals, afavorint una cada vegada més àmplia comprensió dels elements i estructures que utilitzem
 • Mirar de vincular els aprenentatges amb l’instrument amb els què es realitzen en altres classes de l’aprenentatge musical (coordinació especialment amb la classe de llenguatge musical)
 • Tenir una experiència variada i rica dels diversos estils i repertoris i fomentar un esperit de recerca i de proposició propis

4. La música també com a relació amb els altres:

 • Fomentar una actitud positiva i de respecte amb els altres (companys, professors, pares)
 • La pràctica en grup serà una eina fonamental (procurarem per una participació activa a projectes de classe, audicions i agrupacions)

OBJECTIUS PER CURSOS

1r curs

És el curs d’iniciació amb l’instrument i, tot construint les bases per a un aprenentatge sa amb l’instrument com a objectius importants, vetllarem per:

 • L’exploració i descoberta de l’instrument i les seves possibilitats
 • El coneixement i la pràctica d’un tracte adequat de l’instrument, aprenent com cuidar-lo i utilitzar-lo bé
 • Una comunicació fluïda amb la família (i l’assistència per part d’un dels adults responsables de l’alumne a les classes sobretot la primera part del curs) per tal de poder fer un bon acompanyament a casa.

Tècnicament:

 • Assentar una relació físicament sana i harmoniosa amb l’instrument, procurar una autoconsciència corporal cada vegada més desperta.
 • Començar a familiaritzar-se amb els gestos bàsics de la tècnica instrumental desenvolupant la coordinació de les dues mans.
 • Després d’explorar i familiaritzar-se amb les cordes a l’aire, començar a introduir la utilització de la mà esquerra. Començant amb la utilització de molt poques notes començarem a utilitzar la primera posició.
 • Introduirem la identificació d’aquestes notes que descobrim a l’instrument amb la seva utilització en lectoescriptura al pentagrama.

Pel què fa al repertori:

 • Utilitzar, jocs, exercicis i peces adequades a cada moment.
 • Com durant tot l’aprenentatge, vincular la pràctica de l’instrument a les melodies i cançons que ja formen part de la cultura musical de l’alumne.

2n i 3r curs

Durant aquests dos cursos vetllarem per refermar una major constància en l’estudi de l’instrument a casa. Seguirà essent essencial la bona comunicació amb la família per ajudar en aquest procés i fer un acompanyament respectuós de l’alumnes.

Amb la participació a la col·lectiva de 2n i 3r, ens iniciarem en la pràctica de la música en grup amb el seu instrument potenciant els valors que aquesta pràctica pot vehicular: escolta i respecte dels companys, capacitat de proposta, responsabilitat, etc.

Tècnicament:

 • Consolidarem i ampliarem aspectes de la utilització de l’arc (pousser-tirer, distribució de l’arc) i procurarem anar desenvolupant una major escolta de la qualitat del so.
 • Consolidarem la tècnica de mà esquerra en la primera posició, i, segons el ritme de l’alumne, podríem introduir ja altres posicions.
 • La paleta de les possibilitats amb l’instrument s’anirà enriquint i això ens permetrà focalitzar en nous aspectes tècnics (canvis i salts de corda, dinàmiques i fraseig, digitats d’harmonia, lligats i diverses articulacions etc.)

Altres:

 • Seguirem connectant els sabers “teòrics” amb la pràctica de l’instrument (per exemple amb la lectura de les peces, escrivint-ne algunes etc..)
 • Tot atenent també a les propostes de l’alumne, pel que fa al repertori treballat vetllarem per adequar-lo al nivell de l’alumne propiciant una bona gestió de l’aparició de noves dificultats.
 • També procurarem un bon equilibri en la varietat d’estils i tipus de peces. Introduirem repertori propi de la viola da gamba que vehicularà altres coneixements del context, l’estètica i les pràctiques musicals amb l’instrument.

4rt i 5è

 • El soprano de viola és l’instrument que utilitzem per iniciar-se amb la viola da gamba amb els infants per la seva adequació de tamany (principalment). Aquest és un dels membres de la família de les violes. Segons el creixement físic de l’alumne i la maduresa musical a 4rt o 5è curs podem valorar si és adequat canviar d’instrument i passar al tenor de viola. Aquest canvi d’instrument no és al nostre parer indispensable, però si s’escau pot ser interessant. Diem que s’ha d’ajustar a les condicions físiques per motius evidents en ser un instrument més gran, però també s’ha de valorar si és el moment adequat tenint en compte que comporta un instrument en un altre to i la utilització de noves claus per la lectura.
 • En aquests cursos les habilitats i possibilitats amb l’instrument s’hauran enriquit molt, cosa que ens permetrà endinsar-nos en nous paràmetres, executar peces més llargues i complexes, una comprensió més eleborada d’aspectes compositius i interpretatius.
 • Començarem a explorar noves posicions (mitja posició en cas de no haver començat encara) i canvis a posicions superiors.
 • Introduirem aspectes com les lligadures i una concreció més afinada de les articulacions i cops d’arc, ornaments tant de mà esquerra com d’arc, amb la finalitat d’ampliar les possibilitats expressives amb l’instrument.
 • Seguirem vetllant per l’adequació del repertori segons el moment de maduresa de l’alumne tenint cura del seu desenvolupament harmoniós i continuant potenciant la seva capacitat de proposta, la seva creativitat i la seva realització plaent en la pràctica de la música amb l’instrument.
 • En aquests cursos es comença també la pràctica setmanal de la música en grup amb el conjunt d’antiga d’elemental, un nou context que donarà nous sentits al seu aprenentatge musical i seguirà fomentant aspectes bàsics com la interacció i la percepció del context musical, la relació amb els companys, i la responsabilitat. Des de la classe d’instrument farem seguiment del repertori treballat.

6è curs

 • D’alguna manera aquest curs clou una etapa de formació on l’alumne hauria d’haver adquirit uns fonaments d’una bona tècnica instrumental, uns hàbits d’estudi i uns recursos per a la millor comprensió musical i de les dificultats tècniques, dotant-lo d’eines per a una major autonomia en la pràctica i l’estudi de l’instrument.
 • Així que a més de seguir acompanyant el procés de creixement i maduresa de l’alumne, cuidant sempre una comunicació fluïda amb la família, és un moment important d’orientació del mateix alumne que pot començar a valorar si està interessat en prosseguir després els estudis del Grau Professional. Sigui quina sigui la seva decisió, és un bon moment per ser més conscients de quin lloc ocupa la pràctica de la música i en particular la viola da gamba en la seva situació.
 • Si hi ha una dedicació suficient, s’assoliran les habilitats necessàries per superar una prova d’accés a Grau Professional. En qualsevol cas, per a nosaltres l’èxit d’aquesta etapa de formació, més enllà dels aprenentatges i les hablitats adquirides, seria una relació rica i plaent amb la música i la pràctica musical.
 • Els objectius del curs són els mateixos que en els cursos anteriors però anant més enllà en la diferenciació d’estils, en la comprensió musical i en l’exigència interpretativa.

La formació instrumental al CMG durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

1r i 2n curs

- SOLER, Àngel; MORALEDA, Joan Lluís. El petit pianista 1.

- MOZART. Àlbum de 20 peces fàcils (núm. 1 i 2).

- N.FABER. Piano Adventures

- C.ZIMMER

- J.BLAKE. Making music

- TCHOKOV/GEMIU. El piano

- MAE BURNAM, Edna. A dozen a day.

- R.HUMET; M.TORRAS; S.VIDAL. Ballmanetes

- MONRTH-VAN ZABNER… (Piano Fitness) Ed. Universal Edition

- WAISS, E. Mon ami le piano Ed. Kunzelman

- KURTÁG, G. Játékok Ed. Musica Budapest.

- EMONTS, F. Mètode Europeu Vol.I Ed. Schott

- MOLSEN, U. Klavier Schule 2000. Ed. Heinrichshofen

3r i 4t curs

- AHLGRIMM,I. Manuale der orgel und cembalo technik

- BOXALL, M. Harpsichord studies

- ROSENHART, K. Harpsichord method

- BACH,J.S. Album d´Anna Magdalena

- CORRETTE, M. Les amusements du Parnasse

- MOZART, L. Notenbuch für Nannerl

- KRIEGER, J. Ausgewählte klavierweke

- KREUZ, A. Klavierstücke für Anfänger

- FERGUSON, H. Anne Cromwell´s virginal book

- BARTÓK, B. Mikrokosmos Vol. I.

- CZERNY, K. Estudis infantils.

- MOZART. Àlbum de 20 peces fàcils 

- KURTÁG, G. Játékok 

- STRAVINSKY, I. Les cinq doigts

- EMONTS, F. Mètode Europeu Vol.I Ed. Schott

- MOLSEN, U. Klavier Schule 2000. Ed. Heinrichshofen

5è curs

- AHLGRIMM,I. Manuale der orgel und cembalo technik

- BOXALL, M. Harpsichord studies

- ROSENHART, K. Harpsichord method

- COFONE,C. Elizabeth Rogers hir virginal book

- CORRETTE, M. Les amusements du Parnasse

- GEOFFROY,J.N. Pièces de clavecin

- JACQUET DE LA GUERRE, E.C. Pièces de clavecin

- LOCKE,M. Keyboard suites

- BACH, J.C.; RICCI,F.P. Des connoissances elémentaires pour le piano-forte ou clavecin

- KRIEGER, J. Ausgewählte klavierweke.

- TELEMANN, G.PH. Klavierbüchlein

- PURCELL,H. Miscellaneous pieces

- BACH, J.S. Àlbum d´Anna Magdalena

- BACH, J.S. Klavierbüchlein für W. F. Bach

- BACH, J.S. Petits preludis

- SIEGEL, R. Apprendre à toucher le clavecin

- SIEGEL, R. Répertoire pou le clavecin

- TURK,D.G. Tonstücke für vier hände

- BARTÓK, B. Mikrokosmos Vol.II

- KURTÁG, G. Játékok 

- CHARBONNIER, J.L. Si l´on improvisait !

6è curs

Estudis:

- AHLGRIMM, ISOLDE. Manuale der Orgel und Cembalotechnik. De l'inici a la pàgina 32. Ed. Doblinger. Wien.

- KÖHLER, LOUIS. Estudis fàcils Op. 151. Ed. Real Musical. Madrid.

- CRAMER,J.B. Short studies, op100

Obres:

- 18 Danses anònimes del segle XVIII. Tritó Edicions. Barcelona.

- A.A.V.V. Elizabeth Rogers hir virginal booke. Núm. 1, 2, 3, 9, 10, 12 al 16, 19, 23, 26, 41, 42, 44, 47, 56, 60 a 65, 67 al 74, 80, 81, 82, 85, 94. Ed. Dover.

- BACH, JOHANN SEBASTIAN. Àlbum d’Anna Magdalena Bach. BWV: 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 126 i 132. Ed. Wiener Urtext-Real Musical & Henle.

- BACH, JOHANN SEBASTIAN. Petits preludis. BWV: 924, 926, 939, 999. Ed. Wiener Urtext- Real Musical & Henle.

- BOXALL, MARIA. Harpsichord method. Núm. 6 al 12, 16, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 41 al 43, 47 al 52. Ed. Schott & Co. London.

- BOADA, JACINT – BRELL, BENET. Sonates núm. 1 i 2 (del segon curs). Pub. Abadia de Montserrat.

- BRELL, BENET. 6 Sonates. Pub. Abadia de Montserrat.

- CORRETTE, MICHEL. Les Amusements du Parnase.Méthode courte et facile pour

apprendre à toucher le clavecin. Ed. Facsímil Fuzeau.

- DAQUIN, LOUIS-CLAUDE. Pièces de clavecin. Ed. Faber.

- DANDRIEU, JEAN-FRANÇOIS. 1ra Suite Llibre I. També altres peces d’altres Suites.

- DORNEL, LOUIS-ANTOINE. Les Petits Doigts du clavecin. Ed. EMT

- DIVERSOS AUTORS.Baroque Keyboard Pieces.Vol II i Vol III.Ed. Richard Jones, The Associated Board of the Royal Schools of Music.

- DIVERSOS AUTORS. The Joy of Baroque. Ed. Yorktown.

- GALLÉS, JOSEP. Vint-i-tres Sonates per a tecla. Institut d’Estudis Catalans.

- HAYDN, JOSEPH. 24 Dances & menuets. Ed. Wiener Urtext-Real Musical.

- MARINER, FRANCESC. Obres per a clave. Juguetes 1 i 2. Tritó Edicions.

- MOZART, LEOPOLD. Notenbuch für Nannerl. Ed. Wiener Urtext.

- PURCELL, HENRY. Twenty Keyboard Pieces and one by Orlando Gibbons. Ed Davitt Moroney. Núm. 1 al 6, 11 al 13, 18 i 21. The Associated Board of the Royal Schools of Music.

- ROSENHART, KEES. The Amsterdam harpsichord tutor. Vol. I. Núm: 74, 79, 88, 92, 95, 99, 106, 114, 116, 119, 124, 129, 130, 131. Vol. II: 143, 149, 151, 158, 168, 173, 175, 179, 180. Ed. Saul B. Groen.

- SIEGEL, RICHARD. Appendre à toucher le clavecin. Vol I i Vol II. Ed. Heugel.

- TELEMANN, GEORG PHILIPP. Klavierbüchlein. Ed. Schott.

- VIOLA, ANSELM. Sonates. Vol. 1 i Vol. 2. La mà de guido.

Una bibliografia més extensa i amb referències molt concretes es pot consultar a la publicació: F.Lengellé, F. Marmin, L. Morabito i A. Zylberach, 10 ANS AVEC LE CLAVECIN

(Aquesta llista de 6è curs és orientativa i coincideix només en part  amb les obres establertes per la Generalitat per a la prova d’accés a Grau Professional.)

1r i 2n curs

 • Exercicis i fitxes de Quaderns de guitarra de Paco Valeriano Vol.I
 • Rimes i dites amb cordes a l’aire
 • Acompanyaments de cançons populars catalanes amb cordes a l’aire
 • Cançons populars de diferents països
 • Peces senzilles de diferents autors de la guitarra clàssica (H.Teuchert, J.Muró i altres) adaptades a la guitarra barroca 

3r i 4t curs

 • Peces senzilles de diferents autors de la guitarra clàssica (H.Teuchert, J.Muró i altres) adaptades a la guitarra barroca 
 • Primeres peces originals de guitarra barroca Gaspar Sanz i Santiago di Murcia
 • Esquemes harmònics de rasguejats de Gaspar Sanz
 • Introduction à la practique de l’accompagnement de C.Ferru i C.Gilbert

5è i 6è curs

 • Primeres peces de música francesa de R.de Visée
 • Peces adequats al requeriment tècnic de Gaspar Sanz, Santiago di Murcia 
 • Peces adaptades de guitarra clàssica a la guitarra barroca
 • Obres senzilles de baix continu (Purcell, Monteverdi, obstinats harmònics)
 • Introduction à la practique de l’accompagnement de C.Ferru i C.Gilbert

(Aquesta llista de 6è curs és orientativa i coincideix només en part  amb les obres establertes per la Generalitat per a la prova d’accés a Grau Professional.)

1r i 2n curs

 • Exercicis i fitxes de Quaderns de guitarra de Paco Valeriano Vol.I
 • Rimes i dites amb cordes a l’aire
 • Acompanyaments de cançons populars catalanes amb cordes a l’aire
 • Cançons populars de diferents països, intabulades
 • Peces senzilles de diferents autors de la guitarra clàssica (H.Teuchert, J.Muró i altres) adaptades al llaüt i la viola de mà
 • Melodies senzilles de Traditional songs and children’s songs from Europe
 • 65 Comptines, Chansons traditionelles et pièces de la Renaissance

3r i 4t curs

 • Peces senzilles de diferents autors de la guitarra clàssica (H.Teuchert, J.Muró i altres) adaptades al llaüt i la viola de mà
 • Primeres peces originals per a llaüt i la viola de mà
 • P.Bouquet Método del laúd renacentista
 • Traditional songs and children’s songs from Europe
 • 65 Comptines, Chansons traditionelles et pièces de la Renaissance
 • Introduction à la practique de l’accompagnement de C.Ferru i C.Gilbert

5è i 6è curs

 • Primeres peces de música francesa de P.Attaignant, N.Vallet i.a.
 • Peces adequades al requeriment tècnic de Milà, Attaignant i.a.
 • Peces de John Dowand i Thomas Robinson
 • P.Bouquet Método del laúd renacentista
 • 65 Comptines, Chansons traditionelles et pièces de la Renaissance
 • Obres senzilles de baix continu (Purcell, Monteverdi, obstinats armònics)
 • Introduction à la practique de l’accompagnement de C.Ferru i C.Gilbert

(Aquesta llista de 6è curs és orientativa i coincideix només en part  amb les obres establertes per la Generalitat per a la prova d’accés a Grau Professional.)

1r curs

 • S. Rosenberg:  Recorder Playing.Soprano. B.&H. 2281.
 • Cançons extretes del repertori popular. Fonts vàries.
 • Spielbuch für den Anfang. vols. I i II.
 • L.Hoffer-V.Winterfield:  Erstes Zusammenspiel... Sikorsky 259.
 • J. Colette:  Samen spelen en studeren. part II. xyz 703.

2n i 3r curs

 • S. Rosenberg:  Recorder Playing.Soprano. B.&H. 2281.
 • Cançons extretes del repertori popular. Fonts vàries.
 • Spielbuch für den Anfang. vols. I i II.
 • Kleine Duette Alter Meister. vol. I. Schott 4373.
 • Leichte Duette. vols I i II. Bärenreiter 862 i 1105.
 • Alte Französische Duette. Moeck zfs 165.
 • L.Hoffer-V.Winterfield:  Erstes Zusammenspiel... Sikorsky 259.
 • J. Colette:  Samen spelen en studeren. part II. xyz 703.

4rt curs

 • S. Rosenberg:  Recorder Playing.Alto. B.&H. 2280.
 • H.P. Keuning:  25 études. Harmonia.
 • L.Hoffer-V.Winterfield:  199 Daumenubüngen für Sopranblockflöte. Sikorsky 502 f.
 • Escales, arpegis, intèrvals i fórmules de memòria.
 • G. F. Händel:  12 stücke. Willy Hillermann 3100.
 • Alte Deustche Tänze. Schott 2565.
 • Aus einem spielbuch von 1740. Barenreiter 1006.
 • Spielstücke Alter Meister. Schott 2565.
 • Spielbuch für Sopranblockflöte und Klavier. Moeck 2076.

5è curs

 • S. Rosenberg:  Recorder Playing.Alto. B.&H. 2280.
 • Escales, arpegis, intèrvals i fórmules de memòria
 • H.P. Keuning:  25 études. Harmonia.
 • L.Hoffer-V.Winterfield:  199 Daumenubüngen für Sopranblockflöte. Sikorsky 502 f.
 • S. Rosenberg:  Scales and arpeggios for Recorders. B.&H.20737.
 • J. van Eijck:  Der Fluiten Lust-Hof. vols.I,II i III. Amadeus BP 704. 705 i 706.
 • K.F. Ficher:  Spielstücke für Blockflöte und B.C. Barenreiter 973.
 • 31 Pieces of the 16&18th centuries. Universal Edition 12650.
 • G. F. Händel:  12 stücke. Willy Hillermann 3100.
 • Alte Deustche Tänze. Schott 2565.
 • Aus einem spielbuch von 1740. Barenreiter 1006.
 • Spielstücke Alter Meister. Schott 2565.
 • Spielbuch für Sopranblockflöte und Klavier. Moeck 2076.

6è curs

 • F. des Grossen:  40 Studien für Altblockflöte. Sikorsky 318.
 • Péludes and voluntaires. Schott 10113.:
 • J.van Eijck:  Der Fluiten Lust-Hof. vols I,II i III Amadeus BP 704, 705 i 706.
 • E.P. Chédeville:  Simphonies.  Schott ofb 123.
 • E.P. Chédeville:  6 galant duos. Bärenreiter 81.
 • Englische Fantasien aus den 17 Jahr.. . Hortus Musicus 14.
 • Tielman Susato:  Le prémier livre de chansons à 2 òu 3 parties. H.&C.
 • B. Britten:  Alpine Suite. B.&H.
 • H.U. Staeps:  Zu zweien durch den Tonkreis. Dolmetsch 16752.
 • H. Genzmer:  11 Duette. Schott ofb 130.
 • de Cabezón:  Versos del Magníficat. Monkemeyer zf sp. 355 i 391.
 • The Division Flute. .Schott ofb 18.
 • Greensleeves to a Ground.  Schott 10596.
 • R. Carr:  Division upon and italian Ground. Schott 5344.
 • Caldara:  Sonata da chiesa.  Noetzel  H 3073.
 • Hand:  Pétite Suite Champêtre. B.&H
 • G.P. Telemann: 4 Sonaten. HM 6.
 • G. Sammartini: 6 Sonaten. Faber Music.

1r curs

DIVERSOS AUTORS:

 • Cançons treballades a P5 de l’Escola de Música del CMIADGI (només melodia o melodia i una veu d’acompanyament). Inèdit.

ANÒNIMS:

 • Cançons populars i tradicionals catalanes (melodia i una veu d’acompanyament). Inèdit.

JMEiC:

 • Estudis i peces lil·liputencs. Inèdit.

SUÑÉ SINTES, Joan:

 • Método para el estudio del armonio. Edició «Ibérica», 150. Editorial Boileau, 1584: Barcelona, 1942.

2n curs

DIVERSOS AUTORS:

 • Cançons treballades a P5 de l’Escola de Música del CMIADGI (melodia i una veu d’acompanyament). Inèdit.

Nota: Es continuaran fent servir els reculls «ANÒNIMS» i «JMEiC» de primer curs.

3r curs

DIVERSOS AUTORS:

 • Cançons i músiques populars i tradicionals (melodia i una veu d’acompanyament). Inèdit.

FRANCK, César:

 • Short Pieces (Originally for Harmonium). www.free-scores.com

SCHMITT, Aloys:

 • Preparatory Exercises for acquiring the greatest possible independence and evenness of the fingers (opus 16). G. Schirmer, Inc.: U. S. A., 1922.

SCHMITT, Olivier:

 • Deux Versets sur le noël languedocien « C’est à minuit qu’une musique céleste ». Inèdit.

SCHMITT, Olivier:

 • Petite Pastorale en canon. Inèdit.

Nota: Es continuarà fent servir el recull «JMEiC» de primer curs.

4rt curs

ANÒNIMS:

 • Cançons populars i tradicionals catalanes (melodia i dues veus d’acompanyament). Inèdit.

BUCK, Percy C.:

 • The First Year At The Organ. Stainer & Bell Ltd.: London, 1912.

FRANCK, César:

 • L’organiste. Enoch & Cie, éditeurs, E. & C. 1830: París, 1934.

KRIESSMANN, Alfons:

 • Kurzgefaßte, leichte Orgelschule. C. L. Schultheiß, Musikverlag, 43: Stuttgart, 1938.

OBERHOFFER, Heinrich:

 • École de l’Organiste Catholique - École d’Orgue Théorique et Pratique. Schott: Brussel·les i París, 1880.

PACHELBEL, Johann:

 • Ausgewählte Orgelwerke, I. Bärenreiter, BA 238: Kassel, 1975.

PIERRONT, Noëlie; BONFILS, Jean:

 • Nouvelle méthode d’orgue (1r fascicle). Éditions Musicales de la Schola Cantorum et de la Procure Générale de Musique, S. 5969 P.: París i Saint-Leu-la-Forêt.

SANGER, David:

 • Play the organ – A Beginner’s Tutor. Novello: 1990.

Nota: Es continuarà fent servir el recull «JMEiC» de primer curs.

5è curs

FRANCK, César:

 • Pièces posthumes pour Harmonium ou Orgue à pédales pour l’office ordinaire. Enoch & Cie, éditeurs, E. & C. 5767: París, 1905.

GOBERNA, Robert:

 • El órgano moderno - Método de Órgano

LEMMENS, Jacques-Nicolas:

 • École d’orgue basée sur le Plain-Chant Romain, II. Edition Schott, 1320: Mainz.

OORTMERSSEN, Jacques van:

 • A guide to duo and trio playing - Studies in historical fingering and pedalling for the organ. Edition Boeyenga BV: Sneek, 1986.

Nota: Es continuarà fent servir el recull «JMEiC» de primer curs, i els reculls «BUCK», «FRANCK» i «PACHELBEL» de quart curs.

6è curs

BACH, Johann Sebastian:

 • Orgelwerke, band IX. Edition Peters, EP 248: Frankfurt, 1940.

BACH, Johann Sebastian:

 • Orgelwerke, band 5. Präludien, Toccaten, Fantasien und Fugen I. Bärenreiter, BA 5175: Kassel, 1972.

BACH, Johann Sebastian:

 • Orgelwerke, band 6. Präludien, Toccaten, Fantasien und Fugen II. Bärenreiter, BA 5176: Kassel, 1964.

DICKE, Peter:

 • Arbeitsbuch für junge Organisten - Eine Einführung in das Orgelspiel. Schott, ED 20180: Mainz, 2010.

DUPRÉ, Marcel:

 • Seventy-nine Chorales for the organ (opus 28). H. W. Gray Publications, GB195: Van Nuys, 1932.

FRANCK, César :

 • Œuvres complètes pour orgue, volume II. Durand S. A. Editions Musicales, D. & F. 13.793: París.

Genvrin, Vincent; i altres:

 • «Partitions de pièces pédagogiques pour sur-pédalier», dins Orgues Nouvelles, núm. 48, espai reservat del lloc web. Associació Orgues Nouvelles: Sant Privat - París, primavera de 2020.

KÖRNER, Gotth. Wilh.:

 • Der praktische Organist. Edition Peters, 2239: Leipzig.

Nota: Es continuaran fent servir els reculls «BUCK», «FRANCK» i «PACHELBEL» de quart curs, i els reculls «FRANCK», «LEMMENS» i «OORTMERSSEN» de cinquè curs.

REPERTORI ORIENTATIU PER CURSOS

1er curs

 • Materials propis
 • Materials elaborats a classe
 • Cançons del repertori de llenguatge musical
 • Cançoner popular

2n i 3r curs

 • Nobody’s Book. Editat per Les Witches
 • Viol Player Vol. I Rondo Publishing
 • First solos for Treble Viol. Alison CRUMM. Corda Music Publications
 • Découverte de la Viole de Gambe. Jean-Louis CHARBONNIER. Ed. Martin
 • Chansons Polyphoniques pour mener la danse. Sophie ROUSSEAU. Ed. MUSILUC

4rt i 5è curs

 • Viol Player Vol. II Jacqui ROBERTSON-WADE. Rondo Publishing
 • 50 Standards Renaissance & Baroque Ed. Fuzeau
 • L’arte di suonare la viola da gamba. Bettina HOFFMANN. Ed. CARISCH
 • La Viole de Gambe pour les commençants. Jean-Louis CHARBONNIER. Ed. Martin

6è curs

 • L’arte di suonare la viola da gamba. Bettina HOFFMANN. Ed. CARISCH
 • Intermediate Solos for the Viol. Alison CRUMM. Corda Music Publications
 • Viol Player Vol. III Jacqui ROBERTSON-WADE Rondo Publishing
 • Tratado de Glosas. Diego ORTIZ
 • Pièces du XVIIIème siècle. Jean-Louis CHARBONNIER Éditions A. Zurfluh
 • Fac-Similés et enseignement Viole de Gambe. Jeròme Hantaï. Vol I i II. Éd. Fuzeau

La formació instrumental al CMG durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

Per a passar cada curs, els alumnes han de tenir el nivell adequat per superar els dos exàmens que es realitzen al llarg de l’any (un, en el cas de 1r curs). Aquest nivell ha d’estar d’acord amb els objectius globals i objectius d’instrument. 

 • Participació en audicions: És recomanable per a tots els alumnes de Nivell Elemental participar en tres audicions durant el curs, una per trimestre.  La quantitat de peces que farà cada alumne és a criteri del professor, però es recomanen els següents mínims: A les audicions del primer i segon trimestre s´hauran d´interpretar com a mínim dues peces que seran valorades pel propi professor juntament amb el treball de classe. Les dates coincideixen amb la setmana prèvia a les vacances de Nadal, la setmana prèvia a Setmana Santa i al mes de juny un cop acabades les classes. 

A l’examen o audició de final de curs s’interpretaran un mínim de 3 obres, una de les quals de memòria.

Els criteris que es tindran en compte seran els següents:

 • Interpretació correcta de les obres: lectura, tempo, so.
 • Realització d´un fraseig i articulació adequats al repertori treballat.
 • Posició i control corporal correctes.
 • Mostrar una capacitat d´ autoescolta suficient.
 • Assistència a les classes, audicions i activitats

Els alumnes de Nivell Elemental rebran dos informes d’avaluació al llarg del curs (a principis de febrer i al final de curs), que seran lliurats pel professor tutor. Al final de cada quadrimestre es celebren les avaluacions on tots els professors implicats parlen de l’alumnat i donen el vistiplau dels informes que es lliuraran.

La nota d’instrument la posa el professor d’instrument, d’acord amb els objectius del curs i mínims establerts, fent constar a l’informe la nota dels exàmens.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.