Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Programació de grau elemental

Departament de música tradicional

Instrument

 • Oferir l’ensenyament dels instruments més característics del nostre país: flabiol, tible, tenora i fiscorn.  
 • Ubicar-los en cada una de les famílies (vent fusta i vent metall)
 • Conèixer les diferents parts de l’instrument i la seva funció.
 • Adquirir hàbits correctes de manteniment de l’instrument.

Cos

 • Aconseguir una bona posició corporal, equilibrada, flexible i tonificada. 
 • Controlar adequadament les diferents parts anatòmiques que intervenen en l’emissió del so.
 • Adquirir control òptim de respiració, adequat a la diversa tipologia d’instruments, per aconseguir la reducció de la fatiga física i psíquica.
 • Adquirir una embocadura natural adequada a cada tipologia d’instrument. 
 • Obtenir control de la qualitat i afinació del so.
 • Tenir consciència de les diferents parts del cos i les seves funcions a l’hora de manipular i tocar l’instrument.
 • Aprendre tècniques d’escalfament i relaxació.

Hàbits i comportament

 • Adquirir uns hàbits d’higiene adequats per tocar l’instrument. 
 • Amb el suport dels pares, aprendre i instaurar bons hàbits d’estudi.
 • Adquirir un comportament adequat dins del conservatori i dins de l’aula.
 • Prendre consciència de la importància d’assistir i participar en les audicions i avaluacions tant com a intèrpret com a oient.

Aspectes tècnics

 • Aprendre amb una metodologia adequada: velocitat, diferents articulacions.
 • Aprendre uns hàbits d’estudi correctes i estables que incloguin: sentit autocrític, capacitat de superació, valoració de treball ben realitzat, responsabilitat, autocontrol i autoestima.
 • Valorar els recursos expressius.

Aspectes musicals

 • Interioritzar la pulsació i el ritme intern.
 • Adquirir coneixements referents a estil, forma, funcions d’harmonia, caràcter i fraseig.
 • Aplicar els coneixements de llenguatge musical a la pràctica de l’instrument. 
 • Adquirir tècniques per a la lectura a vista i transposició.
 • Desenvolupar la memòria en funció d’una millor comprensió de l’obra musical.
 • Conèixer el repertori bàsic
 • Treballar diferents llenguatges i estils.
 • Aprendre a gaudir de les audicions i els concerts.

Aspectes socials

 • Desenvolupar i gaudir de la pràctica de tocar en grup.
 • Mantenir una relació respectuosa amb el professor i els companys.
 • Respectar les instal·lacions i el material col·lectiu i propi.
 • Adquirir l’hàbit de la puntualitat.
 • Fer partícip l’entorn familiar de l’activitat musical. 
 • Conèixer el protocol de l’escenari.

Professors

1r curs

 • Conèixer les parts de l’instrument, el seu nom i funció.
 • Aprendre el muntatge i conservació de l’instrument.
 • Prendre consciència del control la respiració. Columna d’aire.
 • Assentar les bases per a una bona embocadura i una bona emissió del so.
 • Començar a treballar el registre mig. Mà esquerra.
 • Entendre el funcionament acústic de l’instrument per mitjà de la modificació de la llargada del tub (claus anelles i forats).
 • Articulació: Introduir el picat de “t”.
 • Prendre consciència del propi cos.
 • Treballar la col·locació de les mans i dels dits.
 • Treballar la interiorització de la pulsació i el ritme intern.
 • Treballar l’escolta activa. Treball imitatiu.
 • Interpretar el repertori orientat al curs, tenint en compte tots els objectius plantejats.

2n curs

 • Consolidar els objectius del curs anterior.
 • Assentar les bases per a una bona embocadura i una bona emissió del so.
 • Treballar l’escolta activa. Treball imitatiu.
 • Articulació: Iniciació al lligat.
 • Aprendre a coordinar tots els elements que intervenen en l’emissió del so.
 • Ampliar progressivament el registre de l’instrument. Introduir la mà dreta.
 • Treballar la interiorització de la pulsació i el ritme intern.
 • Interpretar el repertori orientat al curs, tenint en compte tots els objectius plantejats.

3r curs

 • Adquirir un bon domini del registre mig.
 • Articulació: treballar el picat de “t” i el lligat.
 • Treballar la igualtat del so.
 • Treballar l’escolta activa. Prendre consciència de l’afinació.
 • Assimilar progressivament el domini del fraseig i de tots els elements que hi intervenen: respiració, emissió del so, atac, articulació i dinàmiques.
 • Interpretar el repertori orientat al curs, tenint en compte tots els objectius plantejats.

4t curs

 • Adquirir un domini del registre mitjà i greu.
 • Treballar el so i millorar els aspectes interpretatius.
 • Treballar l’escolta activa. Cantar per millorar el que hem de tocar.
 • Articulació: Introduir el picat de “d”.
 • Interpretar el repertori orientat al curs, tenint en compte tots els objectius plantejats.

5è curs

 • Avançar en el control corporal, respiratori, de l’acció dels músculs bucals i de la posició de les mans.
 • Treballar l’escolta activa. Prendre consciència de les relacions intervàl·liques entre els sons.
 • Aconseguir una bona sonoritat, adequada al nivell.
 • Expressivitat: conèixer els recursos expressius.
 • Ampliar la digitació: posicions alternatives i relliscar dits.
 • Resoldre els problemes bàsics derivats de l’ús de llengüetes i d’altres aspectes mecànics de l’instrument.
 • Organitzar racionalment els diferents aspectes que intervenen a l’estudi.
 • Articulació: Introduir l’accentuació i el picat-lligat.
 • Ampliació del registre cromàtic.
 • Interpretar el repertori orientat al curs, tenint en compte tots els objectius plantejats.

6è curs

 • Adquirir una bona capacitat de lectura a vista i desenvolupar la lectura musical.
 • Adquirir un domini del registre mitjà, greu i agut.
 • Aconseguir un so estable i equilibrat en tots els registres.
 • Adquirir un bon domini de l’articulació.
 • Aconseguir un bon control de la digitació.
 • Adquirir un bon domini dels recursos expressius.
 • Conèixer les peculiaritats de les llengüetes (canyes) i introducció a la millora d’elles mitjançant el raspat.
 • Adquirir coneixements i pràctica per afinar l’instrument sense ajuda externa. Interioritzar la nota de referència.
 • Desenvolupar la velocitat.
 • Potenciar la memòria com a eina interpretativa.
 • Ampliació del registre cromàtic.
 • Interpretar el repertori orientat al curs, tenint en compte tots els objectius plantejats.
 • Preparar la prova de pas de grau.

Professors

Conrad Rafart i Arza

Conrad Rafart i Arza

Tenora

1r curs

 • Conèixer l’instrument, les seves parts i el seu muntatge i neteja. 
 • Adquirir bona posició corporal general (cos, mans i dits)
 • Aprendre a controlar la columna d’aire i la respiració
 • Entendre el funcionament acústic de l’instrument per mitjà de modificació de la llargada del tub (claus anelles i forats)
 • Assolir la correcta embocadura de la doble canya (emissió del so: articulació i timbre). Ja sigui amb la canya sola (ronquet i so), com amb la canya adaptada a l’instrument.  
 • Registre: fa3- do4 
 • Notes tingudes
 • Iniciació a l’articulació de llengua
 • Cançons i exercicis amb dues, tres i quatre notes i valors de blanca i negres (amb respectius silencis)
 • Tonalitats de Do M i Sol M
 • Intervals conjunts articulats i lligats, així com introducció als intervals de 3ª

2n curs

 • Aprendre a controlar la columna d’aire i la respiració amb major grau de consciència.
 • Assolir la correcta embocadura de la doble canya. (emissió del so: articulació i timbre) amb major grau de consciència.
 • Aprendre a netejar i col·locar correctament la canya al tudell.
 • Introduir el metrònom com a eina d’estudi i iniciar-se en la interiorització de la pulsació.
 • Iniciar-se en la reproducció per imitació de l’afinació correcta de les notes conegudes.
 • Registre: do3- re4 
 • Iniciació al pas do3-re4. Forat d’octava (primer trencavents)
 • Consolidació a l’articulació de llengua. 
 • Les corxeres, lligades i articulades. 
 • Tonalitats de Do M, Sol M, la m , mi m, Fa M
 • Primeres notes alterades: Fa # i Si b (forcat en el cas del tenorinet)
 • Escala de Do M a ritme de blanques ascendent i descendent.

3r curs

 • Ampliació progressiva del registre de l’instrument.
 • Assimilar la igualtat del so.
 • Iniciar-se progressivament en el fraseig musical amb els seus elements interventors: respiració, emissió del so, atac articulació i dinàmiques. 
 • Iniciar-se  progressivament en la musicalitat aplicada a les peces treballades en la mesura del  possible i acord amb el nivell dels elements que hi intervenen. (els citats en el punt anterior, així com la  introducció dels matisos i dinàmiques)
 • Continuar en la reproducció per imitació, de l’afinació correcta de les notes conegudes.
 • Registre: do3- sol4
 • mi4, fa 4 fa#4 i sol 4. Forat d’octava (primer trencavents)
 • Les corxeres, lligades i articulades. 
 • Tonalitats de DoM, SolM, lam , mim, FaM i rem 
 • Notes alterades: Fa # i Si b (forcat en el cas del tenorinet)
 • Escales a ritme de negres en les tonalitats esmentades. (adaptant-ne la tessitura greu en el cas del tenorinet)

4t curs

 • Ampliació del registre greu i agut
 • Continuació en el treball del fraseig musical amb els seus elements interventors: respiració, emissió del so, atac, articulació i dinàmiques. 
 • Continuació en la musicalitat aplicada a les peces treballades en la mesura del  possible i acord amb el nivell dels elements que hi intervenen. (els citats en el punt anterior, així com la introducció dels matisos i dinàmiques). 
 • Iniciació a la lectura a vista.
 • Treball del registre sol3-sol4
 • Corxeres articulades i lligades així com el silenci de corxera i introducció als tresets. 
 • Sib relliscat i claueta lateral (tenoret enlloc de tenorinet)
 • Compassos compostos 6/8
 • Inici en el treball de la lectura a vista. 
 • Noves tonalitats ReM i sim
 • Notes alterades: introducció del do#3
 • Escales a ritme de negres i corxeres en les tonalitats esmentades

5è curs

 • Avançar en el control corporal, respiratori, de l’embocadura i de la posició de dits i mans. 
 • Continuació en el treball del fraseig musical amb els seus elements interventors: respiració, emissió del so, atac, articulació i dinàmiques. 
 • Continuació en la musicalitat aplicada a les peces treballades en la mesura del  possible i acord amb el nivell dels elements que hi intervenen. (els citats en el punt anterior, així com la introducció dels matisos i dinàmiques)
 • Iniciació en la preparació prova del pas de grau. 
 • Organitzar coherentment els aspectes que intervenen en l’estudi. 
 • Millora en la lectura a vista.
 • Corxeres articulades i lligades així com el silenci de corxera i introducció als tresets. 
 • Introducció de notes alterades: Sol#3, mib-re#3-4
 • Continuació en el treball del compàs compost 6/8
 • Continuació en el treball de la lectura a vista
 • Iniciació a l’escala cromàtica.  
 • Escales a ritme de negres i corxeres en les tonalitats esmentades
 • Ampliació tessitura greu (tenora): sol 2

6è curs

 • Adquirir una bona capacitat de lectura a vista i desenvolupar la lectura musical.
 • Mantenir una bona posició corporal que permeti la correcta col·locació de l’instrument i ser capaç de corregir les postures inadequades.
 • Desenvolupar els diferents tipus d’atac.
 • Adquirir el repertori adequat al nivell tant de qualitat com de quantitat.
 • Desenvolupar so estable consistent i afinat d’acord amb el nivell del curs. 
 • Potenciar la memòria com a eina interpretativa.
 • Poder arribar a tocar el repertori orientat a aquest curs, amb els requisits anteriors assolits
 • Semicorxeres en tonalitats Do M Sol M i Fa M i relatius menors
 • Articulacions i lligadures en ritme de semicorxeres en les tonalitats esmentades
 • Consolidació de l’escala cromàtica en  la tessitura treballada
 • Continuació en el treball de la lectura a vista
 • Treball memorístic de melodies populars del programa del curs

La formació instrumental al CMG durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

1r-2n curs

Oller, Oriol: quaderns 1-2: Exercicis preliminars 1-2, Cançons amb dues i tres notes, Exercicis d’afinació, A dues veus, Cançons amb tres i quatre notes, Melodies acompanyades, Toquem junts.

Elias, Francesc: Mètode bàsic per a l’estudi del tible

Recopilatori de cançons populars i de diferents autors: Edgar Willems, Eulàlia Casso, Francesc Vila, Ireneu Segarra, Johannes Runge, Jaap Kastelein, Jaarsma Nynke, Francesc Galofré i Zoltán Kodály.

3r curs

Oller, Oriol: quadern 3.

Elias, Francesc: Mètode bàsic per a l’estudi del tible.

Recopilatori de cançons populars i de diferents autors: Johannes Runge, Jaap Kastelein, Jaarsma Nynke, Francesc Galofré, Peter Wastall, Zoltán Kodály i François Daneels.

4t curs

Recopilatori de cançons populars i de diferents autors: Jaap Kastelein, Jaarsma Nynke i François Daneels.

Sellner, Joseph: Mètode per oboè i saxòfon.

Havart, Max: Mètode de tible.

Elias, Francesc: Mètode bàsic per a l’estudi del tible.

Wastall, Peter: Mètode d’oboè.

Oller, Oriol: Exercicis tècnics.

5è curs

Recopilatori de cançons populars i de diferents autors: Jacint Boada, Jaap Kastelein, Jaarsma Nynke.

Elias, Francesc: Mètode bàsic per a l’estudi del tible.

Pont, Àngel: Mètode de tible.

Havart, Max: Mètode de tible.

Sellner, Joseph: Mètode per oboè i saxòfon

Wastall, Peter: Mètode d’oboè.

Oller, Oriol: Exercicis tècnics, Recull de solos (Grau elemental).

6è curs

Recopilatori de cançons populars i de diferents autors: Jaap Kastelein, Jaarsma Nynke.

Havart, Max: “Mètode de tible”.

Pont, Àngel: Mètode de tible.

Oller, Oriol: Recull de solos (Grau elemental).

Elias, Francesc: Mètode bàsic per a l’estudi del tible.

Wastall, Peter: Mètode d’oboè.

Viladesau, Ricard: Mètode de tenora.

Coll, Josep: Mètode de tenora i tible.

Vilà, Jaume: Mètode bàsic per a l’estudi de la tenora.

Lectura: *obres amb segona veu acompanyant 

              ** obres amb part de piano acompanyant

1r curs

Peter Wastall: Aprender  tocando el oboè: p. 4-9 i exer. 1 i 2 p.10

Santa Margarida’s llullaby (trad. francesa)

Chanson de nuit (trad. francesa)

Peter Wastall: A hymn to saint Cecilia 

James Hook: Minuetto 

Peter Wastall: Let’s beguine (duet) 

Altres cançons lliurades pel professor d’acord amb el nivell del curs.

2n curs

Peter Wastall: Aprender  tocando el oboè: exer. 3,  p.10  i p. 11-18

Derek Hyde: Swim, swam, swim 

Chorale Melody (alemanya s.XIV)

Béla Bartók: A melody in phrygian mode 

Derek Hyde: March 

Peter Wastall: Mexican Madness 

Ffigysbren (trad. Galesa)

Friedrich Flemming: Integer Vitae 

Allemande (dansa s. XIV)

Peter Wastall: Corumbá (duet) 

Altres cançons i duets lliurades pel professor d’acord amb el nivell del curs.

3r curs

Peter Wastall: Aprender  tocando el oboè: p.19-27

Francesc Elíes: Escales i arpegis per a tenora i tible valors de negra i totes les articulacions.

Johann Crüger: Hail to the Lord’s anointed  

Johann Gabrielsky: Cantilena 

J.S. Bach: Chorale 

Variation (trad. francesa)

Dmitri Bortniansky: Duo from St. Petersburg (duet) 

Antonio Diabelli: Serenade 

James Hook: Minuetto 

Keith Ramon Cole: Solstice 

C. W. Gluck: Chorus 

Henry Purcell: Rigaudon 

Claude Gervaise: Branle de champagne 

Jeremiah Clarke: The emperor of germany’s march 

Nicholas Chédeville: Fanfare (duet) 

Altres cançons lliurades pel professor d’acord amb el nivell del curs.

4t curs

Peter Wastall: Aprender  tocando el oboè: p.28-34

Francesc Elíes: Escales i arpegis per a tenora i tible valors de negra i corxera amb les tonalitats esmentades amb adaptació de tessitura (a ritme de corxeres). 

Ricard Viladesau: Mètode per a tenora i tible 1-18

Antonio Diabelli: A little piece 

J. Brahms: Cradle song 

W. A. Mozart: Andante 

François Garnier: Duetto 

Antonio Diabelli: Etude 

W. A. Mozart: Minuetto 

Altres cançons lliurades pel professor d’acord amb el nivell del curs.

5è curs

Peter Wastall: Aprender  tocando el oboè: p.35-41

Francesc Elíes: Escales i arpegis per a tenora i tible  valors de negra i corxera amb les tonalitats esmentades amb adaptació de tessitura a les notes agudes( ritme de corxeres). 

Ricard Viladesau: Mètode per a tenora i tible 19-29

Josep Coll: Mètode per a tenora i tible, 23-27

L.V. Beethoven: Marmotte 

François Garnier: Duo 

R. Schumann: A Little piece 

G.P. Telemann: Aria 

M. Luther: Ein’feste burg 

E. Chédeville: Duo en la m 

R. Schumann: Lullaby 

D. Hyde: Soliloquy 

F. Schubert: Waltz 

Altres cançons o passatges de repertori lliurades pel professor d’acord amb el nivell del curs.

6è curs

Estudis: (Escollir-ne dos en tonalitats diferents)

Ricard Viladesau: Mètode per a tenora i tible, Estudis preliminars: Núm 19, 21, 29, 20, 37. 38, 40, 41, 44 i 49

Josep Coll: Mètode per a tenora i tible, Primera part. Núm: 23, 24, 28, 29, 33, 34, 36, 40, 43 i 60

Obres  (Cançons - Cal escollir-ne dues de tonalitats diferents): 

Melodies populars:

La presó de Lleida

La dama d’Aragó

Muntanyes del Canigó

El testament d’Amèlia

El Rossinyol

La cançó del lladre

L’hereu Riera

El pobre alegre

Els fadrins de Sant Boi

La filadora

Margarideta

Ball del vano i el ram

El mariner

Muntanyes regalades

El desembre congelat

El cant dels ocells

El noi de la mare

La formació instrumental al CMG durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

Per a passar cada curs, els alumnes han de tenir el nivell adequat per superar els dos exàmens que es realitzen al llarg de l’any (un, en el cas de 1r curs). Aquest nivell ha d’estar d’acord amb els objectius globals i objectius d’instrument.

Participació en audicions: És recomanable que tot l’alumnat de Nivell Elemental participi en les audicions. Les dates són: la setmana prèvia a les vacances de Nadal i durant el mes de juny un cop acabades les classes.

A l’examen de final de curs s’interpretaran un mínim de 3 obres, una de les quals de memòria.

La formació instrumental al CMG durant el Grau Elemental es desenvolupa durant sis cursos.

Per a passar cada curs, els alumnes han de tenir el nivell adequat per superar els tres exàmens que es realitzen al llarg de l’any (un, en el cas de 1r curs). Aquest nivell ha d’estar d’acord amb els objectius globals i objectius d’instrument. 

Participació en audicions: És recomanable per a tots els alumnes de Nivell Elemental participar en tres audicions durant el curs. Queda a criteri del tutor a quin mínim d’aquestes audicions ha d’actuar l’alumne per a superar el curs, tenint en compte que l’audició de final de curs s’avalua amb un tribunal. Les dates són: la setmana prèvia a les vacances de Nadal, la setmana prèvia a Setmana Santa i durant el mes de juny un cop acabades les classes. 

Examen: Tots els alumnes de 2n a 6è han de superar els exàmens amb una nota mínima de 5. El programa d’aquests serà de dues obres i/o estudis d’una durada similar a criteri del professor en cada trimestre.

Els alumnes de Nivell Elemental rebran dos informes d’avaluació al llarg del curs (a principis de febrer i al final de curs), que seran lliurats pel professor tutor. Al final de cada quadrimestre es celebren les avaluacions on tots els professors implicats parlen de l’alumnat i donen el vistiplau dels informes que es lliuraran.

La nota d’instrument la posa el professor d’instrument, d’acord amb els objectius del curs i mínims establerts, fent constar a l’informe la nota dels exàmens.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.